Overenskomstfornyelsen 2017 – Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund

Orientering nr. 14/2017

Løn og arbejdsforhold

26. april 2017

Overenskomstfornyelsen 2017 – Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund

Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes. Gennemgang af de vigtigste ændringer i overenskomsten med Overenskomsten med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund for overenskomstperioden 2017-2020.

Forlig
Overenskomsten med Overenskomsten med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund blev den 17. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Varighed
Fornyelsen omfatter perioden fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020.

Holddrift og forlægning
Varslingsbestemmelsen, jf. § 8 ændres til:

Ønsker virksomheden etablering eller ændring af holddrift/forlægning, skal der gives et varsel på mindst 3 x 24 timer. Såfremt varslet ikke overholdes, betales et tillæg svarende til kr. 186,51. Pr. 1. marts 2018 udgør tillægget kr. 189,49. Pr. 1. marts 2019 udgør tillægget kr. 192,52.

Betaling

Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Aftenarbejde kl. 18.00 – 24.00

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

Ved   5 dages uge

kr.   152,67

kr.   155,12

kr.   157,60

Ved   6 dages uge

kr.   127,23

kr.   129,27

kr.   131,34

Ugebeløb

kr.   763,37

kr.   775,59

kr.   787,99

                                                                                

Natarbejde kl.  24.00 – 06.00

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

Ved   5 dages uge

kr.   216,30

kr.   219,76

kr.   223,27

Ved   6 dages uge

kr.   180,26

kr.   183,14

kr.   186,07

Ugebeløb

kr.   1.081,48

kr.   1.098,78

kr.   1.116,37

 

Arbejde, der påbegyndes kl. 05.00

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

kr.   158,13

kr.   160,66

kr.   163,23

 

Betaling for arbejde på søn- og helligdage
Satsen for mødepenge, jf. § 11, stk. 2 forhøjes til følgende beløb:

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

kr.   147,23

kr.   149,58

kr.   151,98

 

Systematisk overarbejde

I overenskomstens § 6, stk. 1 indføres mulighed for systematisk overarbejde:

I virksomheder med varierende produktionsbehov, og hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. § 1, stk. 4, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage inden for en 12 måneders periode efter dets udførelse. Overskydende timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsfri dag, videreføres.

Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer.

Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvarsel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

Parterne er enige om, at de eksisterende muligheder for at varsle overarbejde efter overenskomstens øvrige regler ikke påvirkes af mulighederne for at varsle systematisk overarbejde.

Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2017.

Sygdom og afspadsering

I overenskomstens § 7, stk. 3 indsættes, at sygdom betragtes som en hindring for afspadsering, forudsat medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted. Er der planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom på eventuelle efterfølgende afspadseringsdage.

Fuld løn under forældreorlov

Beløbsgrænsen for betaling under forældreorlov i § 14 ophæves, således at der fremover skal betales fuld dagtursløn:

Ændringerne træder i kraft for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2017 eller senere.

Barns sygdom, barns hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage

Overenskomstens § 15 om frihed i forbindelse med børn bliver ændret:

Barns sygdom

Medarbejderne har ret til frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeboende barn/børn under 15 år.

Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første hele sygedag.

Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Barns hospitalsindlæggelse

Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, i forbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under 15 år.

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Der ydes betaling med medarbejderens dagtursløn under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation, herunder evt. dokumentation for hospitalsindlæggelsen, foreligger.

I det omfang medarbejderen er berettiget til dagpenge under fraværet, tilfalder disse virksomheden.

Børneomsorgsdage

 Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 15 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto i § 18, stk. 3 litra a.

Fritvalgslønkonto

Bestemmelserne om særlig opsparing i § 18 i overenskomsten er blevet opgraderet til en fritvalgslønkonto:

Betalingssatser

Pr. 1. marts 2017 forhøjes indbetalingen med 0,7 %-point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,7 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Pr. 1. marts 2018 forhøjes indbetalingen med 0,7 %-point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 3,4 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Pr. 1. marts 2019 forhøjes indbetalingen med 0,6 %-point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 4,0 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens fritvalgslønkonto.

I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg.

Anvendelse

På virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet af overenskomstens pensionsordning er aftalt et højere pensionsbidrag end 12 pct., kan virksomheden og medarbejderen aftale at indbetale det ekstra beløb til Fritvalgslønkontoen i stedet for til pensionsordningen.

Medarbejderen kan vælge mellem følgende:

a. Udbetaling i forbindelse med fritid:

Alle medarbejdere kan vælge dette element. Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, feriefridage, juleaftensdag, orlov i henhold til § 14, børneomsorgsdage i henhold til § 15, stk. 3 samt seniorfridage i henhold til protokollat I, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin konto. Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto. Virksomheden fastsætter passende procedurer og frister for administrationen.

b. Pension:

For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. Medarbejderen skal senest den 1. april hvert år oplyse om, hvor stor en andel af opsparingen til Fritvalgslønkontoen der ønskes afsat til pension igennem det kommende ferieår. Når der vælges pension, indbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed ikke til Fritvalgslønkontoen. Indbetaling af pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag.

Restopsparing

Det ved udløbet af ferieåret indestående udbetales senest ved udgangen af december måned.

Ved fratrædelse opgøres Fritvalgslønkontoen, og evt. overskud udbetales sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden.

Opsparingen til Fritvalgslønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparingen. 

Lokalaftaler

Under forudsætning af lokal enighed kan der træffes aftale om særlige regler om udbetaling fra Fritvalgslønkontoen. Der kan dog ikke indgås lokalaftale om løbende udbetalinger sammen med den øvrige løn.

Optrapningsordning

Nyoptagne medlemmer af DMA kan kræve, at bidraget til Fritvalgslønkontoen, jf. stk. 1 fastsættes således:

Senest fra tidspunktet for DMA-meddelelse til Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-forbund om virksomhedens optagelse i DMA, skal virksomheden indbetale 25 pct. af det overenskomstmæssige bidrag som fastsat i § 18, stk. 1.

Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 50 pct. af det overenskomstmæssige bidrag.

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 75 pct. af det overenskomstmæssige bidrag.

Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag.

Faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

I § 20 i overenskomsten indsættes et nyt stk. 10:

En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranledning. Som led i drøftelsen afklares det, om der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende tillidsrepræsentanthverv har medarbejderen ret til 6 ugers faglig opdatering.

Medarbejderen deltager i den faglige opdatering uden fradrag i lønnen. Det er en forudsætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse til uddannelsen. Løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden.

Ved faglig opdatering kan der ydes støtte fra kompetenceudviklingsfonden efter kompetenceudviklingsfondens almindelige regler.

Bestemmelsen træder i kraft for tillidsrepræsentanter som ophører med deres tillidsrepræsentanthverv efter den 1. maj 2017.

Protokollat om forlænget opsigelsesvarsel for ophørte tillidsrepræsentanter

Opsigelsesvarslet for ophørte tillidsrepræsentanter, som er ansat på funktionærlignende vilkår, eller som er funktionærer, forlænges med 6 uger (indsættes som nyt stk. 12 i overenskomstens § 20).

Den ændrede bestemmelse er gældende for opsigelser, der finder sted efter den 1. maj 2017.

Seniorordning

Der er aftalt et nyt protokollat I til overenskomsten formuleres på følgende måde: 

Medarbejderen kan indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen.

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til fritvalgslønkontoen til finansiering af seniorfridage. 

Såfremt medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere løbende pensionsbidrag, jf. § 27. Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen, fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. § 10 og akkumulere denne. Værdien heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med afholdelse af yderligere seniorfridage.

Der kan maksimalt afholdes så mange feriefridage, som det opsparede beløb svarer til, jf. betalingen nedenfor.

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres fritvalgslønkontoen med et beløb svarende til løn under sygdom.

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 1. april give virksomheden skriftlig besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage i det kommende ferieår, og i så fald hvor stor en andel af pensionsbidraget medarbejderen ønsker at konvertere til løn. Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde det kommende ferieår. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. april meddele virksomheden, om der ønskes ændringer for det kommende ferieår.

Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Placeringen af seniorfridage sker, medmindre andet aftales efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage, jf. § 10, stk. 4.

Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion i form af fx længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet.

Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid kan det konverterede pensionsbidrag udbetales løbende som et tillæg til lønnen.

Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden.

Protokollatet træder i kraft 1. marts 2017 dog således, at medarbejdere tidligst kan holde seniorfridage i ferieåret 2017-2018.

Samtidig bortfalder bestemmelsen om seniorordning i § 26, stk. 4.

Bidrag til uddannelses og samarbejdsformål

I pkt. 8 i protokollat III – Organisationsaftale om kompetenceudviklingsfond ændres beløbene på følgende måde:

Pr. 1. marts 2017 indbetaler arbejdsgiver et bidrag kr. 330,00 pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år til fonden. Bidraget udgør pr. 1. marts 2018 kr. 412,50.

De indgåede bidrag efter fradrag af administrationsomkostninger deles mellem overenskomstparterne, således at lønmodtager- og arbejdsgiverside hver får 50 %.

Bidraget opkræves af kompetenceudviklingsfonden, medmindre andet aftales.

Organisationsaftale om uddannelsesforhold for lærlinge
Mindstebetalingssatserne i § 3 forhøjes til følgende:

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

0-1   år

kr.   67,79

kr.   68,95

kr.   70,12

1-2   år

kr.   76,85

kr.   78,16

kr.   79,49

2-3   år

kr.   82,56

kr.   83,96

kr.   85,39

3-4   år

kr.   95,51

kr.   97,13

kr.   98,78

Over   4 år

kr.   121,32

kr.   123,38

kr.   125,48

DA/LO Udviklingsfonden
I § 25 forhøjes bidraget til DA/LO Udviklingsfonden fra 42 øre til 45 øre pr. arbejdstime med virkning fra den første lønningsperiode efter 1. januar 2018.

Bidraget opkræves som hidtil af et særligt fælles opkrævningskontor i DA.

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til DMA, dma@mediearbejdsgiverne.dk, 33 97 40 00.




Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk