Overenskomstfornyelsen 2017 – Fællesoverenskomsten for provinsen – 3F

Orientering nr. 13/2017

Løn og arbejdsforhold

26. april 2017

Overenskomstfornyelsen 2017 – Fællesoverenskomsten for provinsen – 3F

Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes. Gennemgang af de vigtigste ændringer i Fællesoverenskomsten for provinsen med Fagligt Fælles Forbund for overenskomstperioden 2017-2020.

Forlig
Fællesoverenskomsten blev fornyet ved et forlig 15. marts 2017 

Varighed
Fornyelsen omfatter perioden fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020.

Lønforhold
Mindstebetalingssatserne i § 3 ændres til følgende:

Pr. 1.3.2017 udgør mindste betalings satsen pr. time .............................................. kr. 115,25

Pr. 1.3.2018 udgør mindste betalings satsen pr. time .............................................. kr. 117,25

Pr. 1.3.2019 udgør mindste betalings satsen pr. time .............................................. kr. 119,25

Forskudt tid
                                            1.3.2017       1.3.2018             1.3.2019

Fra kl. 18.00 til kl. 22.00      kr. 23,10       kr. 23,47              kr. 23,85

Fra kl. 22.00 til 06.00           kr. 42,38      kr. 43,06                kr. 43,74

Ved arbejde, der påbegyndes efter kl. 24.00, betales indtil kl. 06.00 betales pr. 1.3.2017 et tillæg på kr. 52,81 pr. time (pr. 1.3.2018 kr. 53,66 og pr. 1.3.2019 kr. 54,52).

For arbejde på søn- og helligdage fra kl. 06.00 til kl. 06.00 betales pr. 1.3.2017 et tillæg på kr. 103,73 (pr. 1.3.2018 kr. 105,39 og pr. 1.3.2019 kr. 107,08).

Holddrift
Satserne for skifteholdstillæg forhøjes pr. 1. marts 2017 med 1,6 %, pr. 1. marts 2018 med 1,6 % og pr. 1. marts 2019 med 1,6 %, og udgør herefter følgende:

Hverdage med undtagelse af lørdage fra kl. 18.00 til 06.00

Fra 1. marts 2017 udgør satsen kr. 37,19 kr. pr. time.

Fra 1. marts 2018 forhøjes satsen til 37,78 kr. pr. time.

Fra 1. marts 2019 forhøjes satsen til 38,39 kr. pr. time.

Fra lørdag kl. 14.00 til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage betales pr. 1. marts 2017 et tillæg på 89,37 kr. pr. time.

Fra 1. marts 2018 forhøjes satsen til 90,80 kr. pr. time.

Fra 1. marts 2019 forhøjes satsen til 92,25 kr. pr. time.

Systematisk overarbejde

Der tilføjes en ny bestemmelse i § 6, stk. 2 i overenskomsten:

I virksomheder med varierende produktionsbehov, og hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. § 1, stk. 3, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage inden for en 12 måneders periode efter dets udførelse. Overskydende timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsfri dag, videreføres.

Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer.

Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvarsel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

Parterne er enige om, at de eksisterende muligheder for at varsle overarbejde efter overenskomstens øvrige regler ikke påvirkes af mulighederne for at varsle systematisk overarbejde.

Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2017.

Fritvalgslønkonto

§ 10a i overenskomsten om ekstra opsparing på kontoen for søgnehelligdagsbetaling er blevet opgraderet til en fritvalgslønkonto:

Betalingssatser

Pr. 1. marts 2017 forhøjes indbetalingen med 0,7 % point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,7 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Pr. 1. marts 2018 forhøjes indbetalingen med 0,7 % point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 3,4 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Pr. 1. marts 2019 forhøjes indbetalingen med 0,6 % point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 4,0 % af den ferieberettigede løn på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Med virkning fra 1. marts 2017 indbetales 25 øre pr. præsteret arbejdstime.

I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg.

Anvendelse

Når medarbejderen holder fri i forbindelse med børneomsorgsdage i henhold til § 15, stk. 3 samt seniorfridage i henhold til § 10b, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin konto. Der kan aldrig udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto.

Udbetaling af restopsparing og fratrædelse

Restopsparing på fritvalgslønkontoen udbetales senest ved udgangen af december måned.

Ved fratrædelse opgøres fritvalgslønkontoen, og evt. overskud udbetales sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden.

Opsparingen til fritvalgslønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparingen.

Optrapningsordning

Nyoptagne medlemmer af DMA kan kræve, at bidraget til fritvalgslønkontoen, jf. stk. 1 fastsættes således:

Senest fra tidspunktet for DMA-meddelelse til 3F ’s Transportgruppe om virksomhedens optagelse i DMA skal virksomheden indbetale 25 pct. af det overenskomstmæssige bidrag som fastsat i § 10a, stk. 1.

Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 50 pct. af det overenskomstmæssige bidrag.

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 75 pct. af det overenskomstmæssige bidrag.

Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag.

Protokollat om seniorordning

Der er aftalt en nye regler om adgang til seniorordninger:

Medarbejderen kan indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen.

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til fritvalgslønkontoen til finansiering af seniorfridage. 

Såfremt medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere løbende pensionsbidrag, jf. § 19. Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen, fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. overenskomstens § 2a, og akkumulere denne. Værdien heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med afholdelse af yderligere seniorfridage.

Der kan maksimalt afholdes så mange feriefridage, som det opsparede beløb svarer til, jf. betalingen nedenfor.

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres fritvalgslønkontoen med et beløb svarende til normal dagtursløn.

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 1. april give virksomheden skriftlig besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage i det kommende ferieår, og i så fald hvor stor en andel af pensionsbidraget medarbejderen ønsker at konvertere til løn. Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde det kommende ferieår. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. april meddele virksomheden, om der ønskes ændringer for det kommende ferieår.

Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Placeringen af seniorfridage sker, medmindre andet aftales, efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage jf. § 2a, stk. 1, sidste afsnit.

Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion i form af fx længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet.

Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid kan det konverterede pensionsbidrag udbetales løbende som et tillæg til lønnen.

Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden.

Protokollatet træder i kraft 1. marts 2017 dog således, at medarbejdere tidligst kan holde seniorfridage i ferieåret 2017-2018.

Børns sygdom, børns hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage

Overenskomstens § 15 om frihed i forbindelse med børn bliver ændret:

Barns sygdom

Medarbejderne har ret til frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeboende barn/børn under 15 år.

Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første hele sygedag.

Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Der ydes betaling med medarbejderens dagtursløn under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger.

Hospitalsindlæggelse

Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt (se note), i forbindelse med hospitalsindlæggelse, herunder når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under 15 år.

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode.

Der ydes betaling med medarbejderens dagtursløn under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation, herunder evt. dokumentation for hospitalsindlæggelsen, foreligger.

I det omfang medarbejderen er berettiget til dagpenge under fraværet, tilfalder disse virksomheden.

Børneomsorgsdage

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 15 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgskonto i § 10a, stk. 2.

Faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

I § 21, stk. 12 indsættes følgende:

En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranledning. Som led i drøftelsen afklares det, om der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende tillidsrepræsentanthverv har medarbejderen ret til 6 ugers faglig opdatering.

Medarbejderen modtager løn som ved dagtur under den faglige opdatering. Det er en forudsætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse til uddannelsen. Løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden.

Bestemmelsen træder i kraft for tillidsrepræsentanter, som ophører med deres tillidsrepræsentanthverv efter den 1. maj 2017.

Forlænget opsigelsesvarsel for ophørte tillidsrepræsentanter

Opsigelsesvarslet for ophørte tillidsrepræsentanter, som er ansat på funktionærlignende vilkår, eller som er funktionærer, forlænges med 6 uger (nyt stk. 13 i overenskomstens § 21).

Fuld løn under forældreorlov

I § 16, stk. 3 i overenskomsten bortfalder maksimum beløbet, således at der fremover betales fuld dagtursløn under forældreorlov.

DA/LO Udviklingsfonden
I § 26 forhøjes bidraget til DA/LO Udviklingsfonden fra 42 øre til 45 øre pr. arbejdstime med virkning fra den første lønningsperiode efter 1. januar 2018.

Bidraget opkræves som hidtil af et særligt fælles opkrævningskontor i DA.

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til DMA, dma@mediearbejdsgiverne.dk, 33 97 40 00.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk