Overenskomstfornyelse 2017 – Funktionæroverenskomsten – HK/Privat

Orientering nr. 11/2017

Løn og arbejdsforhold

21. april 2017

Overenskomstfornyelse 2017 – Funktionæroverenskomsten – HK/Privat 

Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes. Gennemgang af de vigtigste ændringer i Funktionæroverenskomsten med HK/Privat for overenskomstperioden 2014-2017.

Mæglingsforslaget

Der blev ikke opnået enighed om fornyelse Funktionæroverenskomsten med HK/Privat, og den bliver derfor fornyet i kraft af forligsmandens mæglingsforslag af 27. marts 2017.

Varighed
Fornyelsen omfatter perioden fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020.

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter
De i overenskomstens § 8, stk. 1 aftalte satser for arbejde på forskudt tid forhøjes med 1,6 % pr. 1. marts 2017, 1,6 % pr. 1. marts 2018 og 1,6 % pr. 1. marts 2019.

§ 8, stk. 1:  For arbejde på forskudte tidspunkter forhøjes tillæg til følgende:

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

Hverdage mellem kl. 18.00-06.00

kr. 27,28

kr. 27,72

kr. 28,16

Lørdage mellem kl. 14.00-24.00

kr. 56,47

kr. 57,37

kr. 58,29

Søn- og helligdage mellem kl. 00.00-24.00

kr. 56,47

kr. 57,37

kr. 58,29

Tillæggene ydes ikke ved overarbejde og fridage.

Lønsatser for unge under 18 år

I § 4, stk. 1 forhøjes mindstelønnen for unge under 18 år til følgende:

 

1.3.2017   pr. måned

1.3.2018 pr. måned

1.3.2019 pr. måned

Mindstebetaling

kr. 9.766

kr. 9.951

kr. 10.135

Lønsatser for elever
I § 22, stk. 5 forhøjes satserne med 1,7 % pr. 1. marts 2017, 1,7 % pr. 1. marts 2018 og 1,7 % pr. 1. marts 2019 og udgør herefter følgende:

Kontorelever:                                         

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

1. år

kr. 10.848

kr. 11.032

kr. 11.220

2. år

kr. 12.105

kr. 12.311

kr. 12.520

3. år

kr. 13.318

kr. 13.544

kr. 13.774

4. år

kr. 14.428

kr. 14.673

kr. 14.922

Tillæg for bestået højere handelseksamen, studentereksamen, HF eller højere teknisk eksamen:

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

kr. 906

kr. 921

kr. 937

Mediegrafikere:

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

1. år

kr. 12.285

kr. 12.494

kr. 12.706

2. år

kr. 13.541

kr. 13.771

kr. 14.005

3. år

kr. 15.391

kr. 15.653

kr. 15.919

4. år

kr. 16.864

kr. 17.151

kr. 17.443

Mediegrafisk assistentelever:

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

1. år

kr. 12.285

kr. 12.494

kr. 12.706

2. år

kr. 13.541

kr. 13.771

kr. 14.005

3. år

kr. 15.391

kr. 15.653

kr. 15.919

Protokollat om erhvervsgrunduddannelseselever
I protokollatet om erhvervsgrunduddannelseselever forhøjes satserne med 1,7 % pr. 1. marts 2017, 1,7 % pr. 1. marts 2018 og 1,7 % pr. 1. marts 2019 og udgør herefter følgende:

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

kr. 10.848

kr. 11.032

kr. 11.220

Protokollat om erhvervsakademistuderende
I protokollatet om erhvervsakademistuderende forhøjes satserne med 1,7 % pr. 1. marts 2017, 1,7 % pr. 1. marts 2018 og 1,7 % pr. 1. marts 2019 og udgør herefter følgende:

For erhvervsakademistuderende med forudgående erhvervsuddannelse:

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

kr. 20.661

kr. 21.012

kr. 21.369

For erhvervsakademistuderende uden forudgående erhvervsuddannelse:

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

kr. 15.625

kr. 15.891

kr. 16.161

Betaling under forældreorlov

Beløbsgrænsen for betaling under forældreorlov i § 14, stk. 2 - 4 bortfalder, således at der fremover skal betales fuld løn.

Bestemmelsen træder i kraft for forældreorlov, der påbegyndes den 1. juli 2017 eller senere.

Løn under sygdom, barns sygdom og hospitalsindlæggelse

I § 15 om barns sygdom og hospitalsindlæggelse indføres følgende bestemmelse:

”Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.”

Betalingen er som ved barns sygdom.

Ændringen træder i kraft med virkning fra 1. maj 2017.

”Ved ret til frihed ved børns hospitalsindlæggelse gælder friheden også, når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet.”

Bestemmelsen træder i kraft med virkning fra 1. maj 2017.

Fritvalgslønkonto
I § 3, stk. 1 forhøjes procentsatsen til følgende:

Pr. 1. marts 2017 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,7 %-point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,7 % af den ferieberettigende løn og 20 øre pr. præsteret arbejdstime på medarbejderens fritvalgslønkonto.
Pr. 1. marts 2018 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,7 %-point., således at der pr. denne dato indbetales i alt 3,4 % af den ferieberettigende løn og 20 øre pr. præsteret arbejdstime på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Pr. 1. marts 2019 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,6 %-point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 4,0 % af den ferieberettigende løn og 20 øre pr. præsteret arbejdstime på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Protokollat om ændring af kompetenceudviklingsfonden

(Fond til uddannelses- og samarbejdsformål)

Til finansiering heraf indbetaler arbejdsgiver pr. 1. marts 2017 et bidrag kr. 330,00 pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år til fonden. Bidraget udgør pr. 1. marts 2018 kr. 412,50.

De indgåede bidrag efter fradrag af administrationsomkostninger deles mellem overenskomstparterne, således at lønmodtager- og arbejdsgiverside hver får 50 %.

Bidraget opkræves af kompetenceudviklingsfonden.

Sygdom og afspadsering

I § 9, stk. 6 indføres, at sygdom betragtes som en afspadseringshindring, forudsat medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted. Er der planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom på eventuelle efterfølgende dage.

Bestemmelserne træder i kraft den 1. marts 2017.

Protokollat om vikarer

Overenskomstens protokollat om oplysningspligt ved brug af vikarer erstattes med følgende:

Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirksomhed.

Så længe en vikar er ansat hos et vikarbureau, optjener vikaren alene anciennitet hos vikarbureauet og ikke hos brugervirksomheden.

Såfremt vikarbureauvikaren imidlertid har arbejdet hos brugervirksomheden i mindst 3 måneder uden afbrydelse, overføres ancienniteten fra vikarbureauet til brugervirksomheden på vikarens anmodning i følgende tilfælde:

  • Vikararbejdet på brugervirksomheden ophører på grund af arbejdsmangel på brugervirksomheden, og inden 10 arbejdsdage efter ophør bliver vikaren fastansat på brugervirksomheden eller
  • Vikarbureauvikaren ansættes på brugervirksomheden i direkte forlængelse af vi- kararbejdet. Det er alene anciennitet fra det seneste arbejdsforhold i brugervirksomheden, der overføres.

Bestemmelsen gælder fra 1. maj 2017.

Afklaring af anvendelse af vikararbejde.

Med henblik på hurtig afklaring af om der i konkrete tilfælde er tale om vikararbejde, kan tillidsrepræsentanten på en rekvirentvirksomhed anmode om at få oplysninger fra rekvirentvirksomheden om udefrakommende virksomheder, der udfører arbejde for rekvirentvirksomheden, som ellers naturligt kunne udføres af rekvirentvirksomhedens medarbejdere.

Anmodningen skal ske i tilknytning til en eller flere udefrakommende virksomheders arbejde for rekvirentvirksomheden.

Hvis der efter den lokale informationsudveksling og drøftelse fortsat er uenighed om, hvorvidt der er tale om vikararbejde, kan forbundet begære et afklarende møde over for arbejdsgiverorganisationen.

Referat af de lokale drøftelser fremsendes sammen med mødebegæringen.

Forbundet kan ligeledes begære et afklarende møde overfor arbejdsgiverorganisationen i de tilfælde, hvor der ikke har kunnet ske en lokal drøftelse af en udefrakommende virksomheds arbejde for rekvirentvirksomheden, fordi der ikke er valgt tillidsrepræsentant på rekvirentvirksomheden.

Et afklarende møde skal afholdes hurtigst muligt og senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af begæringen på rekvirentvirksomheden, medmindre andet aftales imellem parterne.

På mødet skal der som minimum oplyses om følgende:

  • Den udefrakommende virksomhedsnavn og CVR-nummer (P-nummer) eller RUT-nummer.
  • Navnet på rekvirentvirksomhedens kontaktperson hos den udefrakommende virksomhed.
  • Beskrivelse af den udefrakommende virksomheds opgaver i rekvirentvirksomheden og den forventede tidsplan for deres løsning.
  • Beskrivelse af ledelses- og instruktionsbeføjelserne over for den udefrakommende virksomheds medarbejdere.

Oplysningerne vil kunne fremlægges mundtligt på det afklarende møde. Der skrives et referat af mødet.

Bestemmelsen gælder fra 1. marts 2017.

Brug af underleverandører

Der indføres et nyt protokollat i overenskomsten om pligt til at give oplysninger ved brug af underleverandører:

På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller forbundet skal virksomheden oplyse, hvilke underleverandører der udfører opgaver for  virksomheden   indenfor overenskomstens faglige gyldighedsområde.

I oplysningerne skal indgå virksomhedsnavnet og adressen, som underleverandøren har oplyst til virksomheden, samt CVR-nummer (P-nummer) eller RUT-nummer og navnet på virksomhedens kontaktperson hos den udefrakommende virksomhed.

Ingen af de udleverede oplysninger om underleverandører kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse.

Bestemmelsen gælder fra 1. marts 2017.

Børneomsorgsdage (§ 15 I overenskomsten)

Medarbejdere og ansatte, der har ret til at holde barns 1. sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår.

Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har.

Reglen vedrører børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdage afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgslønkonto.

Bestemmelsen træder i kraft pr. 1. maj 2017.

Seniorordning

Der indføres et nyt protokollat om medarbejderens mulighed for at gå på seniorordning:

Medarbejderen kan fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen indgå i en seniorordning.

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til fritvalgslønkontoen til finansiering af seniorfridage.

Såfremt medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere løbende pensionsbidrag, således at den resterende indbetaling til pensionsordningen fortsat kan dække omkostninger til forsikringsordninger og administration mv.

Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage og akkumulere denne. Værdien heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med afholdelse af yderligere seniorfridage.

Efter denne bestemmelse kan der maksimalt afholdes så mange feriefridage, som det opsparede beløb svarer til, jf. betalingen nedenfor.

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres fritvalgslønkontoen med et beløb svarende til løn under sygdom.

Medmindre andet aftales skal medarbejderen senest 1. april give virksomheden skriftlig besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage i det kommende ferieår, og i så fald hvor stor en andel af pensionsbidraget medarbejderen ønsker at konvertere til løn.

Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde det kommende ferieår.

Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår.

Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. april meddele virksomheden, om der ønskes ændringer for det kommende ferieår.

Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Placeringen af seniorfridage sker, medmindre andet aftales, efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage eller restferie, hvis der ikke er feriefridage i overenskomsten.

Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion i form af f.eks. længere arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet.

Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid kan det konverterede pensionsbidrag udbetales løbende som et tillæg til lønnen.

Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden.

Bestemmelsen træder i kraft pr. 1. marts 2017, dog således at medarbejdere tidligst kan holde seniorfridage i ferieåret 2017-2018.

Tillidsrepræsentanter

I overenskomstens bestemmelser om tillidsrepræsentanter § 17 - 19 indføres følgende:

  • En tillidsrepræsentant, som indgår en uddannelsesaftale med virksomheden efter Erhvervsuddannelsesloven (voksenlærling eller voksenelev), kan fortsætte med at være tillidsrepræsentant.

Det er dog en forudsætning, at tillidsrepræsentanten i praktikperioder arbejder sammen med sit valggrundlag.

Bestemmelsen træder i kraft pr. 1. maj 2017.

  • En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for faglige opdatering.

Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranledning. Som led i drøftelsen afklares det, om der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted.

Medarbejderen modtager løn under den faglige opdatering. Det er en forudsætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse til uddannelsen. Løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden.

  • En funktionær eller funktionærlignende ansat, der ophører med at være tillids- repræsentant efter at have virket som sådan i mindst 1 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har krav på 6 ugers opsigelsesvarsel ud over den ansattes individuelle varsel, hvis den ansatte opsiges inden for 1 år efter ophøret af tillidsrepræsentanthvervet.

Denne regel gælder alene for ophørte tillidsrepræsentanter, der opsiges efter den 1. maj 2017.

Overenskomstparterne er enige om, at man med det forlængede opsigelsesvarsel fraviger funktionærlovens § 2 om, at opsigelse sker til fratræden ved en måneds udgang, og at dette er til gunst for den ansatte.

Mulighed for at søge støtte til aftalt uddannelse i kompetenceudviklingsfonden

Virksomheden kan ved lokal enighed søge støtte i kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse.

En medarbejder kan på dette grundlag med virksomheden aftale en uddannelsesplan.

Medarbejderen udbetales løn i henhold til gældende bestemmelser for kompetenceudviklingsfonden.

Eventuel offentlig støtte samt tilskud fra kompetenceudviklingsfonden tilgår virksomheden.

Støtte til aftalt uddannelse træder i stedet for støtte til selvvalgt uddannelse i de kalenderår, hvor uddannelsesplanen løber.

Bestyrelsen for kompetenceudviklingsfonden fastlægger årligt en ramme for støtte, der kan ydes til aftalt uddannelse.

Støtte kan ydes til udvalgte uddannelsesaktiviteter inden for forberedende aktiviteter, erhvervsuddannelsesniveau og akademi- og diplomuddannelser.

Bestemmelsen træder i kraft pr. 1. september 2017 og udløber med udgangen af overenskomstperioden 2017-2020. 

Supplerende lønsystemer

I § 2 i overenskomsten indføres, at der for den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere, individuelt eller kollektivt kan aftales andre eller supplerende lønsystemer.

De lokale parter kan søge råd og vejledning vedrørende lønsystemer hos organisationerne.

Et lokalt lønsystem må ikke stride mod overenskomstens lønbestemmelser.

Systematisk overarbejde

Der indføres en ny bestemmelse i overenskomsten om systematisk overarbejde:

Organisationerne er enige om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås, men at der kan forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller rettidig færdiggørelse af indgåede ordrer, forpligtelser etc.

Tillidsrepræsentanten skal holdes orienteret om overarbejdets omfang.

I virksomheder med varierende produktionsbehov, og hvor lokale parter forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde.

Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage indenfor en 12 måneders periode efter dets udførelse. Overskydende timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsdag, videreføres.

Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer.

Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvarsel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

Afspadsering (gældende for afspadsering, der ikke hidrører fra systematisk overarbejde).

Parterne er enige om, at de eksisterende muligheder for at varsle overarbejde efter overenskomstens øvrige regler ikke påvirkes af muligheden for at varsle systematisk overarbejde.

DA og LO er endvidere enige om, at ovenstående suppleres af protokollat 9a af 23. februar 2017 mellem DI og CO-industri, der optrykkes som bilag 4 til mæglingsforslaget og som dermed indgår i overenskomsten som fortolkningsbidrag.

Optrapning ved indmeldelse i DMA arbejdsgiverorganisation – bidrag til fritvalgslønkontoen

Nyoptagne medlemmer af en DA-arbejdsgiverorganisation kan fra 1. marts 2017 kræve, at bidraget til fritvalgslønkontoen kan være omfattet af en optrapningsordning.

Bidraget fastsættes således:

Senest fra tidspunktet for overenskomstens ikrafttrædelse skal virksomheden indbetale 25 pct. af det overenskomstmæssige bidrag til ordningen.

Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 50 pct. af det gældende bidrag.

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 75 pct. af gældende bidrag.

Senest 3 år efter indmeldelsen skal indbetalingen udgøre 100 pct. af det aktuelle bidrag.

Elektroniske dokumenter

Protokollatet om brug af elektroniske præciseres således, at hvis medarbejderen er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, anvendes den elektroniske løsning ikke.

DA/LO Udviklingsfonden
I § 23 forhøjes bidraget til DA/LO Udviklingsfonden fra 42 øre til 45 øre pr. arbejdstime med virkning fra den første lønningsperiode efter 1. januar 2018.

Bidraget opkræves som hidtil af et særligt fælles opkrævningskontor i DA.

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til DMA, dma@mediearbejdsgiverne.dk, 33 97 40 00.Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk