Overenskomstfornyelse 2017 – Den Grafiske Overenskomst – HK/Privat

Orientering nr. 12/2017

Løn og arbejdsforhold

24. april 2017 

Overenskomstfornyelse 2017 – Den Grafiske Overenskomst – HK/Privat

Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes. Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat for overenskomstperioden 2017-2020.

Forlig
Overenskomsten med HK/Privat og 3F blev den 17. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Varighed
Fornyelsen omfatter perioden fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020.

Forlægningstillæg
De i § 3, stk. 7 nævnte forlægningstillæg forhøjes pr. 1. marts 2017 med 1,60 %, pr. 1. marts 2018 med 1,60 % og pr. 1. marts 2019 med 1,60 %.


Lille forlægningstillæg:

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

pr.   time

kr.   22,80

kr.   23,17

kr.   23,54

pr.   dag v. 5- dages uge

kr.   168,74

kr.   171,44

kr.   174,18

pr.   dag v. 6-dages uge

kr.   140,62

kr.   142,87

kr.   145,15

pr.   uge

kr.   843,70

kr.   857,20

kr.   870,92

 
Stort forlægningstillæg:

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

pr.   time

kr.   30,85

kr.   31,34

kr.   31,84

pr.   dag v. 5- dages uge

kr.   228,27

kr.   231,93

kr.   235,64

pr.   dag v. 6-dages uge

kr.   190,23

kr.   193,27

kr.   196,36

pr.   uge

kr.   1.141,37

kr.   1.159,63

kr.   1.178,18

 

TYPO-PRO   (fra kl. 05.00)

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

pr.   uge

kr.   422,80

kr.   429,56

kr.   436,44


Genetillæg
Overenskomstens genetillæg forhøjes pr. 1. marts 2017 med 1,60 %, pr. 1. marts 2018 med 1,60 % og pr. 1. marts 2019 med 1,60 %.

Mindsteløn
De i overenskomstens § 46, stk. 1 nævnte mindstelønninger for faglærte og ufaglærte udgør:

Arbejdere over 18 år

Ugeløn

Timeløn

1.   marts 2017

kr.   4.279,05

kr.   115,65

1.   marts 2018

kr.   4.353,05

kr.   117,65

1.   marts 2019

kr.   4.427,05

kr.   119,65

 

Arbejdere under 18 år

Ugeløn

Timeløn

1.   marts 2017

kr.   2.464,20

kr.   66,60

1.   marts 2018

kr.   2.506,75

kr.   67,75

1.   marts 2019

kr.   2.549,30

kr.   68,90


Mindsteløn for elever
De i § 57 nævnte mindstelønninger for elever forhøjes med 1,7 % pr. 1. marts 2017, 1,7 % pr. 1. marts 2018 og 1,7 % pr. 1. marts 2019, idet der afrundes til nærmeste 5 øre.

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

1.   år

kr.   2.981,55

kr.   3.032,25

kr.   3.083,80

2.   år

kr.   3.248,90

kr.   3.304,15

kr.   3.360,30

3.   år

kr.   3.774,80

kr.   3.839,00

kr.   3.904,25

4.   år

kr.   4.298,65

kr.   4.371,75

kr.   4.446,05

 

Fritvalgslønkonto – § 50, stk. 1

Pr. 1. marts 2017 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,7 %-point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,7 % af den ferieberettigende løn på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Pr. 1. marts 2018 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,7 %-point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 3,4 % af den ferieberettigende løn på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Pr. 1. marts 2019 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,6 %-point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 4,0 % af den ferieberettigende løn på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Sygdom og afspadsering

Ny regel i den grafiske overenskomsts § 8a+b, stk. 9, § 8c, stk. 7, § 8d, stk. 4, og § 8e, stk. 6:

Sygdom betragtes som en hindring for afspadsering, forudsat medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted. Er der planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom på eventuelle efterfølgende afspadseringsdage.

Bestemmelserne træder i kraft 1. marts 2017.

Protokollat om systematisk overarbejde

Følgende indsættes som nye regler i overenskomsten gældende for samtlige medarbejdere:

§ 4A Systematisk overarbejde

I virksomheder med varierende produktionsbehov, og hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, jf. § 4, kan virksomheden varsle systematisk overarbejde. Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer pr. kalenderuge og 1 time pr. dag og skal lægges i tilknytning til den enkelte medarbejders normale arbejdstid.

Systematisk overarbejde skal varsles senest inden normal arbejdstids ophør 4 kalenderdage før den uge, hvori det systematiske overarbejde udføres.

Systematisk overarbejde skal – medmindre andet aftales mellem virksomhedens ledelse og tillidsrepræsentanten – afspadseres som hele fridage inden for en 12 måneders periode efter dets udførelse. Overskydende timer, der ikke berettiger til en fuld arbejdsfri dag, videreføres.

Afspadseringstidspunktet fastlægges af arbejdsgiveren efter lokal forhandling mellem parterne, idet der dog skal gives medarbejderen et varsel på mindst 6 x 24 timer.

Afspadsering, der hidrører fra systematisk overarbejde, kan ikke placeres i et opsigelsesvarsel, medmindre virksomheden og medarbejderen er enige herom.

Følgende indsættes som en note til overskriften til § 8:

§ 8 gælder for afspadsering, der ikke hidrører fra systematisk overarbejde, jfr. § 4A.

Parterne er enige om, at de eksisterende muligheder for at varsle overarbejde efter den grafiske overenskomsts øvrige regler ikke påvirkes af muligheden for at varsle systematisk overarbejde.

Parterne er endvidere enige om, at i det omfang, der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i øvrigt foretages ændringer i bestemmelser, som påvirker ovenstående, tilpasses der i overensstemmelse hermed.

Protokollat om forståelsen af systematisk overarbejde

Parterne er enige om, at tanken bag den beskrevne model har været at skabe mulighed for, at virksomheder med varierende produktionsbehov, hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan varsle systematisk overarbejde på en sådan måde, at man inden for en periode på maksimalt 12 måneder skal have udlignet det systematiske overarbejde gennem afspadsering.

Parterne er enige om at præcisere, at modellen ikke kan anvendes til en permanent udvidelse af virksomhedernes produktionskapacitet i form af fx en fast 42-timers arbejdsuge med løbende afspadsering, medmindre de lokale parter aftaler det.

Parterne er endvidere enige om at præcisere, at der ikke er tale om en rullende 12-måneders afviklingsperiode efter samme princip som for afspadsering af øvrigt overarbejde, hvor der er tale om rullende 4-måneders periode. Der er derimod tale om en periode på maksimalt 12 måneder fra etableringen af det systematiske overarbejde inden for hvilken, det systematiske overarbejde skal være afspadseret. Afspadseres systematisk overarbejde inden udløbet af 12-måneders perioden, betragtes overarbejdet som udlignet, og der vil ved ny varsling af systematisk overarbejde løbe en ny 12-måneders periode.

Tillidsrepræsentanter

I overenskomstens bestemmelse i § 1 om tillidsrepræsentanter er der følgende ændringer:

  • En tillidsrepræsentant, der indgår uddannelsesaftale med virksomheden efter Erhvervsuddannelsesloven (voksenelev), kan fortsætte med at være tillidsrepræsentant. Det er dog en forudsætning, at tillidsrepræsentanten i eventuelle praktikperioder arbejder sammen med sit valggrundlag.

Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj 2017 og har virkning for uddannelsesaftaler indgået efter denne dato.

  • En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranledning. Som led i drøftelsen afklares det, om der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende tillidsrepræsentanthverv har medarbejderen ret til 6 ugers faglig opdatering.

Medarbejderen modtager løn som ved sygdom under den faglige opdatering. Det er en forudsætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse til uddannelsen. Løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden.

Ved faglig opdatering kan der ydes støtte fra kompetenceudviklingsfonden efter kompetenceudviklingsfondens almindelige regler.

Bestemmelsen træder i kraft for tillidsrepræsentanter, som ophører med deres tillidsrepræsentanthverv efter den 1. maj 2017.

Seniorordning

Adgangen til at indgå seniorordninger er ændret med et nyt protokollat:

Medarbejderen kan indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen.

I seniorordningen kan medarbejderen vælge at anvende indbetalingen til fritvalgslønkontoen til finansiering af seniorfridage. 

Såfremt medarbejderen ønsker yderligere seniorfridage, kan dette ske ved at konvertere løbende pensionsbidrag, jf. den grafiske overenskomsts § 68. Det konverterede pensionsbidrag indsættes ligeledes på medarbejderens fritvalgslønkonto.

Medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen, fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. den grafiske overenskomsts § 22, og akkumulere denne. Værdien heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med afholdelse af yderligere seniorfridage.

Der kan maksimalt afholdes så mange feriefridage, som det opsparede beløb svarer til, jf. betalingen nedenfor.

Ved afholdelse af seniorfridage reduceres fritvalgslønkontoen med et beløb svarende til normal dagtursløn.

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen senest 1. april give virksomheden skriftlig besked om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning med seniorfridage i det kommende ferieår, og i så fald hvor stor en andel af pensionsbidraget medarbejderen ønsker at konvertere til løn. Endvidere skal medarbejderen give besked om, hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde det kommende ferieår. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. april meddele virksomheden, om der ønskes ændringer for det kommende ferieår.

Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Placeringen af seniorfridage sker, medmindre andet aftales, efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage, jf. den grafiske overenskomsts § 22, stk. 2, litra d.

Alternativt til seniorfridage kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion i form af fx længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet.

Ved aftale om fast reduktion i den ugentlige arbejdstid kan det konverterede pensionsbidrag udbetales løbende som et tillæg til lønnen.

Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden.

Ændringerne træder i kraft 1. marts 2017 dog således, at medarbejdere tidligst kan holde seniorfridage i ferieåret 2017-2018.

Barns sygdom, barns hospitalsindlæggelse og børneomsorgsdage

I overenskomstens § 19 om frihed i forbindelse med pasning af børn er aftalt følgende ændringer:

Ved barns sygdom er friheden udvidet:

Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Ved barns hospitalsindlæggelse omfatter adgangen til frihed også når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Reglen vedrører børn under 14 år.

Bestemmelsen træder i kraft 1. maj 2017.

Der indføres børneomsorgsdage:

Medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barns første sygedag, har ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde 2 børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin fritvalgslønkonto.”

Aftalt uddannelse

Der er indført et nyt protokollat om at kompetenceudviklingsfonden kan støtte uddannelse aftalt mellem virksomheden og medarbejderen:

Der afsættes 600.000 kr. af kompetenceudviklingsfondens formue til aftalt uddannelse i overenskomstperioden. Parterne kan i enighed beslutte at forlænge perioden samt hæve beløbet.

Støtte til aftalt uddannelse kan søges til medarbejdere med minimum 12 måneders anciennitet på virksomheden, eventuel elevtid indgår ikke heri.

Støtte til aftalt uddannelse kan søges fra den 1. september 2017 og indtil udløbet af overenskomstperioden 2017-2020, medmindre overenskomstparterne beslutter en senere dato. Uddannelse, der er bevilget støtte til, skal senest være afsluttet i tredje kalenderår efter ordningens bortfald.

Ved lokal enighed, kan der søges støtte til aftalt uddannelse, som indgår i den enkelte medarbejders uddannelsesplan. Parterne er enige om, at der udarbejdes skabeloner til såvel aftale om enighed som individuelle uddannelsesplaner. På virksomheder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant eller en talsrepræsentant, kan det aftales med medarbejderne.

I den periode uddannelsesplanen løber over, kan medarbejderen ikke deltage i selvvalgt uddannelse.

Støtte til aftalt uddannelse er i alle tilfælde betinget af dels godkendelse fra bestyrelsen for kompetenceudviklingsfonden, dels at medarbejderen bytter sin ret til frihed til selvvalgt uddannelse til aftalt uddannelse.

Medarbejdere, der deltager i aftalt uddannelse, modtager fuld løn fra virksomheden. Virksomheden modtager kompensation fra kompetenceudviklingsfonden.

Aftalt uddannelse kan søges inden for en positivliste, som udarbejdes af bestyrelsen for kompetenceudviklingsfonden. Parterne er enige om, at positivlisten udarbejdes inden den 1. september 2017.

Bestyrelsen for fonden kan ændre positivlisten i perioden, hvis der er enighed om det. Herudover kan bestyrelsen ud fra en samlet vurdering beslutte at give afslag på en ansøgning, selvom ansøgningen ligger inden for rammerne.

Støtten kan tildeles følgende aktiviteter:

Forberedende undervisning

Støtten til virksomheden udgør 100 % af lønnen modregnet VEU-godtgørelse og SVU-godtgørelse.

  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning
  • Realkompetencevurdering (Enkeltfaget ”Realkompetencevurdering”)
  • Almen Voksenuddannelse i form af grundfag på de erhvervsuddannelser, som støttet som aftalt uddannelse
  • Forkurser til de videregående uddannelser, som støttes som aftalt uddannelse.

Udvalgte AMU-kurser

Støtten til virksomheden udgør 85 % af lønnen modregnet VEU-godtgørelse. Herudover kan søges støtte til kursusgebyr.

Realkompetencevurdering (RKV)

Støtten til virksomheden udgør 100 % af lønnen modregnet VEU-godtgørelse.

Erhvervsuddannelse for voksne

  • EUV1
  • EUV2

Støtten til virksomheden udgør 1.500 kr. til skoleuger og 750 kr. til praktikuger.

Udvalgte moduler på akademi- og diplomuddannelser

Støtten har til disse typer af uddannelse karakter af tilskud til kursusgebyr og tilskud til lønkompensation.

Lønkompensationen til virksomheden fra kompetenceudviklingsfonden udgør 100 % af lønnen opgjort som ved beregningen af støtte til selvvalgt uddannelse, modregnet SVU.

Ovenstående vedrørende aftalt uddannelse træder i kraft den 1. september 2017.


Information

Parterne er enige om at iværksætte et informationsarbejde over for virksomheder og tillidsrepræsentanter. Parterne udarbejder og sender en informationsskrivelse om den nye ordning og vedlægger et overskueligt katalog over de uddannelser, der kan søges støtte til.

Herudover er parterne enige om at understøtte, at det nye initiativ med støtte til aftalt uddannelse bliver udbredt fra start, herunder yde sparring omkring uddannelsesplanlægning og hjælp med det praktiske i forbindelse med aftalt uddannelse.

Statens finansiering i voksen- og efteruddannelsessystemet

Overenskomstparterne er enige om, at en forudsætning for aftalen er, at staten ikke reducerer sin finansiering i voksen- og efteruddannelsessystemet. Således lægges det til grund, at der ikke sker forringelser i adgangen til løntabsgodtgørelse (SVU- og VEU-godtgørelse) eller forringelser i de økonomiske incitamenter, som er knyttet til beskæftigede voksnes gennemførelse af en erhvervsuddannelse, herunder beskæftigelsessystemets løntilskudsordning til voksne elever/lærlinge, eller deltagerbetalinger. I modsat fald bortfalder aftalen om støtte til aftalt uddannelse.

Optrapning af fritvalgslønkontobidrag

Der tilføjes følgende bestemmelse i den grafiske overenskomsts § 50, stk. 8:

Nyoptagne medlemmer af DMA kan kræve, at bidraget til fritvalgslønkontoen, jf. § 50, stk. 1, fastsættes således:

Senest fra tidspunktet for Danske Mediers Arbejdsgiverforenings meddelelse til HK/Privat/3F om virksomhedens optagelse i Danske Mediers Arbejdsgiverforening, skal virksomheden indbetale 25 % af det overenskomstmæssige bidrag som fastsat i § 50, stk. 1.

Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 50 % af det overenskomstmæssige bidrag.

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 75 % af det overenskomstmæssige bidrag.

Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag.

Såfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes inden for perioden, skal virksomhedens bidrag forhøjes forholdsmæssigt, således at den ovenfor nævnte andel af de overenskomstmæssige bidrag til enhver tid indbetales til medarbejdernes fritvalgslønkonto.

Ordningen skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem Grakom Arbejdsgivere/Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat/3F efter begæring fra Grakom Arbejdsgivere/Danske Mediers Arbejdsgiverforening, eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger.

Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2017.

Uddannelses- og samarbejdsformål

I punkt 9, litra b, i protokollat 5 om organisationsaftale om kompetenceudviklingsfond ændres beløbene til følgende:

Arbejdsgiver indbetaler pr. 1. marts 2017 et bidrag stort kr. 330 pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år til fonden. Bidraget udgør pr. 1. marts 2018 kr. 412,50.

DA/LO Udviklingsfonden
I § 69 forhøjes bidraget til DA/LO Udviklingsfonden fra 42 øre til 45 øre pr. arbejdstime med virkning fra den første lønningsperiode efter 1. januar 2018.

Bidraget opkræves som hidtil af et særligt fælles opkrævningskontor i DA.

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til DMA, dma@mediearbejdsgiverne.dk, 33 97 40 00.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk