Overenskomstfornyelse 2017 – Budoverenskomst for provinsen

Orientering nr. 7/2017

Løn og arbejdsforhold

20. april 2017

Overenskomstfornyelse 2017 – Budoverenskomst for provinsen

Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.
Gennemgang af de vigtigste ændringer i Budoverenskomst for provinsen med Fagligt Fælles Forbund for overenskomstperioden 2017-2020.

Forlig
Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Varighed
Fornyelsen omfatter perioden fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020.

Lønforhold
Mindstebetalingssatserne i § 3, stk. 2 ændres til følgende:

Budene sikres en gennemsnitlig mindstebetaling pr. time på kr. 104,25 alle dage (pr. 1. marts 2018 kr. 106,25 og pr. 1. marts 2019 kr. 108,25).

For arbejde, der af arbejdsgiveren er fastsat til at starte i tidsrummet kl. 23.00 – 06.00, skal der ud over mindstebetalingen sikres et gennemsnitligt genetillæg pr. time på kr. 22,12 (pr. 1. marts 2018 kr. 22,47 og pr. 1. marts 2019 kr. 22,83). For abonnementsomdeling af morgenaviser, der fortsætter ud over kl. 06.00, forudsættes dette tillæg dog betalt til afslutningen af natomdelingen.

Anfægtelse

§ 3, stk. 4 om anfægtelse ændres til følgende:

”Såfremt en medarbejder finder, at den samlede løn ikke er i overensstemmelse med mindstebetalingen i stk. 2, rejses spørgsmålet af medarbejderen over for arbejdsgiveren.

Medarbejderen kan som bisidder benytte tillidsmand eller, i tilfælde af manglende tillidsmand, den lokale 3F-afdeling.

Finder medarbejderen ikke, at tvivlen herved er afklaret, udfylder og afleverer medarbejderen ”Anmodning om oplysninger vedr. tidsforbrug på distrikter” (optrykt i overenskomsten) til virksomheden. Medarbejderen kan som bisidder benytte tillidsmand eller, i tilfælde af manglende tillidsmand, den lokale 3F-afdeling. Virksomheden skal herefter inden for en måned påvise, at overenskomstens bestemmelse om mindstebetaling er overholdt i forhold til medarbejderen.

Er medarbejderen herefter fortsat uenig i, at overenskomstens bestemmelse om mindstebetaling …… ”

Resten af teksten forbliver uændret.        

Særlig opsparing
I § 3, stk. 5 forhøjes procentsatsen gradvist på følgende måde:

”Medarbejdere, omfattet af overenskomsten, opsparer 2,7 % af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2018 udgør opsparingen 3,4 % og pr. 1. marts 2019 udgør opsparingen 4,0 % af den ferieberettigende løn.”

Opsigelsesvarsel

I § 5 om opsigelsesvarsel udgår følgende:

Stk. 1. For bude, der uden anden afbrydelse end de i stk. 3 nævnte har været beskæftiget på samme virksomhed gælder følgende opsigelsesvarsler:

Og erstattes af følgende:

Stk. 1. For bude, der uden anden afbrydelse end de i stk. 3 nævnte har været beskæftiget under denne overenskomst gælder følgende opsigelsesvarsler, såfremt medarbejderen forud for ansættelsen skriftligt gør den nye arbejdsgiver opmærksom herpå.”  

Sygdomstilfælde m.v.
I § 6 indsættes efter sidste afsnit følgende:

Stk. 2. Til bude, hvis hjemmeboende barn/børn under 14 år bliver syg i løbet af arbejdsdagen og som følge heraf må forlade arbejdet, er der ret til frihed de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre.

For medarbejdere med under 9 måneders anciennitet ydes betaling svarende til medarbejderens sygedagpengebetaling. For medarbejdere med 9 måneders anciennitet ydes betaling svarende til sygeløn.”

Barsel
Beløbsgrænsen for betaling under forældreorlov ophæves, således at der ydes fuld løn.

Der foretages ændringer i overenskomstens § 7, stk. 2.

Den første sætning i afsnittet ” I umiddelbart forlængelse af de 14 uger yder arbejdsgiver betaling under fravær i indtil 13 uger.”, ændres bestemmelsen til følgende ” I umiddelbart forlængelse af de 14 uger yder arbejdsgiver løn under fravær i indtil 13 uger.”

Følgende udgår af bestemmelsen:

Betalingen i disse 13 uger svarer til sygeløn, dog max. kr. 120,- pr. time.

I bestemmelsen indsættes et nyt afsnit som næstsidste afsnit (før afsnittet startende med ”Det er en forudsætning for…” med følgende ordlyd:

”Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden.”

Note.:

”Lønnen beregnes som det gennemsnitligt antal timer pr. præsterede arbejdsdag de foregående 8 uger.”

Bestemmelsen træder i kraft for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2017 eller senere.

Seniorordning

Bestemmelsen udgår og erstattes af følgende afsnit:

§ 10a. Seniorordning

”Medarbejderen kan indgå i en seniorordning 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen.

Medarbejderen har ret til at afholde 20 årlige seniorfridage. Seniorfridagene afholdes uden løn.

Placeringen af seniorfridagene sker medmindre andet aftales efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage jf. § 9.

I tillæg til retten til at afholde 20 seniorfridage pr. år, kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion i form af fast reduktion i den ugentlige arbejdstid.

Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2017, dog således, at medarbejdere tidligst kan holde seniordage i ferieåret 2017-2018.”

Børneomsorgsdage

Der indsættes en ny bestemmelse i overenskomsten med følgende formulering:

Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet har ret til to børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde to børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører hjemmeboende børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn.”

Faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

Parterne er enige om, at følgende tekst indsættes som nyt stk. 9 i § 12:

”En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have virket som sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er beskæftiget på virksomheden, har ret til en drøftelse med virksomheden om medarbejderens behov for faglig opdatering. Drøftelsen afholdes senest inden for en måned fra ophøret af tillidsrepræsentanthvervet og på medarbejderens foranledning. Som led i drøftelsen afklares det, om der foreligger et behov for faglig opdatering, og hvordan denne opdatering skal finde sted.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende tillidsrepræsentanthverv har medarbejderen ret til 6 ugers faglig opdatering.

Medarbejderen modtager løn i henhold til § 3 svarende til kursets tidsmæssige placering, under den faglige opdatering. Det er en forudsætning, at der kan ydes lovbestemt løntabsgodtgørelse til uddannelsen. Løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden.”

Parterne er enige om at øvrige bestemmelser rykkes tilsvarende.

Afskedigelse af tillidsrepræsentanter

Følgende ændres i nuværende § 12, stk. 9:

”En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give vedkommende et opsigelsesvarsel på i alt 5 måneder.”

I øvrigt er resten af bestemmelsen uændret.

Nyoptagne medlemmer 

I § 19 Nyoptagne medlemmer indsættes efter sidste afsnit følgende formulering:

”Nyoptagne medlemmer af DMA kan kræve, at bidraget til særlig opsparing jf. § 3, stk. 5 fastsættes således:

Senest 3 måneder efter indmeldelse i DMA betales 25 % af det overenskomstmæssige bidrag som fastsat i § 3, stk. 5.

Senest 1 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 50 % af det overenskomstmæssige bidrag.

Senest 2 år efter skal indbetalingen udgøre mindst 75 % af det overenskomstmæssige bidrag.

Senest 3 år efter skal indbetalingen udgøre fuldt overenskomstmæssigt bidrag.

Såfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes inden for perioden, skal virksomhedens bidrag forhøjes forholdsmæssigt, således at den ovenfor nævnte andel af de overenskomstmæssige bidrag til enhver tid indbetales til medarbejderens særlige opsparing.” 

Oplysnings- og Samarbejdsfond
I Protokollat vedr. Oplysnings- og Samarbejdsfond ændres satserne, således at følgende fremgår:

Stk. 1.

”Til varetagelse af oplysnings- og samarbejdsformål for organisationerne indbetaler arbejdsgiverne fra 1. marts 2017 et beløb på 20 øre pr. præsteret arbejdstime. Beløbet udgør fra 1. marts 2018 25 øre.

Bidragene svarer til hhv. kr. 330 og kr. 412,50 pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år”.

Bestemmelsen er i øvrigt uændret.

Elektroniske dokumenter

I protokollat om elektroniske dokumenter foretages følgende ændringer:

I andet afsnit udgår følgende ordlyd:

”Efter udløb af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning, få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden.”

Og erstattes af følgende ordlyd:

”Medarbejdere, der er undtaget fra at modtage digital post fra det offentlige, kan efter henvendelse og dokumentation overfor virksomheden fritages fra at modtage digital post fra virksomheden.”

DA/LO Udviklingsfonden
I § 16 forhøjes bidraget til DA/LO Udviklingsfonden fra 42 øre til 45 øre pr. arbejdstime med virkning fra den første lønningsperiode efter 1. januar 2018.

Bidraget opkræves som hidtil af et særligt fælles opkrævningskontor i DA.

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til DMA, dma@mediearbejdsgiverne.dk, 33 97 40 00.Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk