Overenskomstfornyelse 2017 – Budoverenskomst for hovedstadsområdet – 3F København

Orientering nr. 8/2017

Løn- og arbejdsforhold

20. april 2017

Overenskomstfornyelse 2017 – Budoverenskomst for hovedstadsområdet – 3F København

Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes. Gennemgang af de vigtigste ændringer i Budoverenskomst for hovedstadsområdet med 3F København for overenskomstperioden 2017-2020.

Forlig
Overenskomsten med 3F København blev den 17. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Varighed
Fornyelsen omfatter perioden fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020.

Lønforhold
Mindstebetalingssatserne i § 3, stk. 4 og § 4, stk. 4 ændres til:

Medarbejderne er sikret en gennemsnitlig mindstebetaling pr. time på kr. 115,75 alle dage.

Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2018 falder, forhøjes beløbet til kr. 117,75.
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2019 falder, forhøjes beløbet til kr. 119,75.

Særlig opsparing

Der oprettes en Særlig opsparingskonto følgende indsættes som nyt stk. 4a i § 3 og nyt stk. 10a i § 4.

Stk. 4a Særlig opsparing

Medarbejdere, omfattet af overenskomsten, opsparer pr. 1. marts 2017 0,7 % af den ferieberettigende løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2018 udgør opsparingen 1,4 % og pr. 1. marts 2019 udgør opsparingen 2,0 % af den ferieberettigede løn.

I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing.

Hver 14. dag samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales.

Den særlig opsparing træder i kraft senest 1. september 2017 med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2017.

Samme formulering indsættes i nyt stk. 10a i § 4.

Genetillæg
Satserne for genetillæg i § 4, stk. 5, ændres således:

Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2017 falder, forhøjes beløbet til kr. 24,17.
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2018 falder, forhøjes beløbet til kr. 24,56.
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2019 falder, forhøjes beløbet til kr. 24,95.

For arbejde, der udføres på søn- og helligdage, skal der ud over rutegrundbeløbet sikres følgende genetillæg pr. time:

Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2017 falder, forhøjes beløbet til kr. 22,93.
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2018 falder, forhøjes beløbet til kr. 23,30.
Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2019 falder, forhøjes beløbet til kr. 23,67.

Abonnementsomdeling

I § 4 om abonnementsomdeling indsættes som nyt stk. 8a følgende formulering:

Stk. 8a. Unormal stor volumen:
”Volumen vil normalt svinge over ugen og over årstiden. Normale og forudsigelige udsving i volumen er en integreret del af det ordinære arbejde.

Ekstraordinær stor og tidskrævende volumen (mange produkter, tunge produkter, m.v.) som ikke følger de normale udsving, kan ikke kræves omdelt på udgivelsesdagen.

Ønsker en medarbejder som følge af ekstraordinær stor og tidskrævende volumen ikke at gennemføre den fulde omdeling for arbejdsdagen, skal medarbejderen straks og senest ved distributionsstart gøre arbejdsgiveren opmærksom på, hvortil på ruten medarbejderen påtager sig at gennemføre omdelingen.  Der betales ikke løn for den ikke gennemførte del af omdelingen.

Som alternativ til ikke at gennemføre omdelingen kan medarbejder og arbejdsgiver, i tilfælde af enighed, aftale afhjælpsforanstaltninger.

Opsigelse
I § 7 indsættes et nyt stk. 7 med følgende ordlyd:

”Forlader en medarbejder sin plads uden iagttagelse af de gældende opsigelsesfrister, skal arbejdsgiveren umiddelbart herefter gøre medarbejderen skriftligt opmærksom herpå og anføre, at arbejdsgiveren som følge heraf vil undlade at betale evt. kompensation for ikke afholdte feriefridage for denne medarbejder. ”

Sygeløn
I § 8, stk. 4 udgår og erstattes af følgende:

”Sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret til vedkommendes gennemsnitlige timeløn i de fire foregående lønningsperioder (8 uger), dog max. kr. 119,95 pr. time i højst 37 timer om ugen. Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2017 falder forhøjes beløbet til max kr. 120,65. Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2018 falder, forhøjes beløbet til max kr. 121,35. Med virkning fra den uge, hvori 1. marts 2019 falder, forhøjes beløbet til max kr. 121,95.”

Barsel
Forældreorlov

Der er nu ret til at få fuld løn i forældreorlovs perioden. § 9, stk. 3. udgår og erstattes af følgende:

”Udover de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende uger ydes enten til den ene eller den anden forælder.

Betalingen i disse 13 uger svarer til sygeløn, dog max. kr. 125,- pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Forældrene kan holde samtidig orlov med betaling. Hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. De 13 ugers orlov skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen.”

For børn for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2017 eller senere gælder følgende:

”Udover de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende uger ydes enten til den ene eller den anden forælder.

Betalingen i disse 13 uger svarer til fuld løn. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende.

Forældrene kan holde samtidig orlov med betaling. Hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. De 13 ugers orlov skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen.”

Note:

”Lønnen beregnes som det gennemsnitlige antal timer pr. præsterede arbejdsdage de foregående 8 uger. ”

Frihed ved barns/børns sygdom

I § 10 frihed ved barns/børns sygdom foretages følgende ændringer i stk. 1 og stk. 2:

under 15 år” udgår og erstattes af følgende ordlyd: ”under 14 år

I stk. 1 foretages desuden følgende ændring:                                                                                      

”Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag” ændres til: ”Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene 1 af barnets sygedage”

Børneomsorgsdage

Der indsættes en ny bestemmelse i overenskomsten med følgende formulering:

§ 10a. Børneomsorgsdage

”Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet har ret til to børneomsorgsdage pr. ferieår. Medarbejderen kan højst afholde to børneomsorgsdage pr. ferieår, uanset hvor mange børn medarbejderen har. Reglen vedrører hjemmeboende børn under 14 år.

Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til virksomhedens tarv.

Børneomsorgsdagene afholdes uden løn.”

Fridage

Der indsættes en ny bestemmelse i overenskomsten med følgende formulering:

§ 12b. Fridage

”Medarbejdere har i hvert kalenderår ret til et antal fridage svarende til det antal fridage den enkelte medarbejder har mistet som følge af arbejde på de 9 årlige søgnehelligdage, (Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 1. juledag og 2. juledag) Denne ret gælder desuden for arbejde på hverdage med søndagsstruktur (p.t. Grundlovsdag og 24. december)

Der ydes ikke løn eller anden betaling for disse fridage, men feriefridage kan benyttes. Fridagene kan ikke uden aftale afholdes i sammenhæng.

Arbejdsgiveren kan afslå den af medarbejderen foreslåede placering, hvis driftsmæssige hensyn tilsiger det. ”

Seniorordning

Der oprettes en Seniorordning. Der tilføjes et §13 a vedrørende Seniorordning. Bestemmelsen får følgende formulering:

§ 13a. Seniorordning

Stk. 1

”Medarbejderen kan indgå i en seniorordning 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen.

Medarbejderen har ret til at afholde 20 årlige seniorfridage. Seniorfridagene afholdes uden løn.

Placeringen af seniorfridagene sker medmindre andet aftales efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage jf. § 9.

I tillæg til retten til at afholde 20 seniorfridage pr. år, kan medarbejder og virksomhed aftale en arbejdstidsreduktion i form af fast reduktion i den ugentlige arbejdstid. Ved aftale om reduktion i arbejdstiden eller arbejdsdagene kan medarbejder og virksomhed tillige aftale, at konvertere pensionsbidraget som et løbende tillæg til lønnen. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen og administrationsomkostningerne fortsat kan dækkes. Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden.

Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2017, dog således, at medarbejdere tidligst kan holde seniordage i ferieåret 2017-2018.

Stk. 2

Retten til ved aftale at fravige overenskomstens bestemmelser, jf. nedenstående, omfatter alene medarbejdere, der oppebærer løbende alderspensionsudbetalinger.

Den enkelte arbejdsgiver og medarbejder kan aftale, at arbejdsgiveren i stedet for at foretage pensionsindbetaling løbende kan udbetale et særskilt lønbeløb svarende til arbejdsgiverens andel af pensionsbidraget.”

Protokollat vedr. abonnementsomdeling:

I protokollat vedr. abonnementsomdeling tilføjes følgende:

”Medarbejderen har efter omlægning frist indtil modtagelse af den første fulde lønseddel, til at anse sig selv for opsagt af distributøren, såfremt omlægningen har betydet en væsentlig ændring i stk. prisen eller i den samlede indtægt i en fuld lønperiode.

Gør medarbejderen brug af sin ret til ikke at acceptere ændringerne, og derved fratræde, skal dette meddeles arbejdsgiveren senest en uge efter modtagelsen af den første fulde lønseddel. Medarbejderen fratræder derefter en uge efter, at medarbejderen har givet arbejdsgiveren meddelelse med mindre andet aftales.” 

Protokollat om visse udvalg

Protokollat om ”visse udvalg” slettes i sin helhed og erstattes, så den samlede tekst bliver:

”Protokollat om udvalg til undersøgelse af uregelmæssigheder

Parterne har indgået aftale om nedsættelse af et arbejdsmiljøudvalg og et udvalg, der har til opgave at undersøge vedholdende rygter om uregelmæssigheder i forhold til skattelovgivningen mv. i forbindelse med omdeling af aviser.

Desuden er parterne enige om, at udvalget tillige kan behandle sager vedrørende rygter m.v. om omgåelse af overenskomsten i forbindelse med benyttelse af underdistributører. Formålet er at sikre den danske model og deraf ordnede forhold på branchens virksomheder.

Udvalget består af to repræsentanter udpeget af 3F og to repræsentanter udpeget af DMA. Udvalget kan indkalde relevante personer med henblik på at afdække sagerne.”

Elektroniske dokumenter
Protokollatet om elektroniske dokumenter ændres til følgende:

I andet afsnit udgår følgende ordlyd:

”Efter udløb af varslet kan medarbejdere, som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning, få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden.”

Og erstattes af følgende ordlyd:

”Medarbejdere, der er undtaget fra at modtage digital post fra det offentlige, kan efter henvendelse og dokumentation overfor virksomheden fritages fra at modtage digital post fra virksomheden. Dette gælder også medarbejdere, som henvender sig til arbejdsgiveren med konkret begrundet anmodning.”

Oplysnings- og Samarbejdsfond
I Protokollat om Oplysnings- og Samarbejdsfond foretages følgende ændringer af satserne:

”Til varetagelse af oplysnings- og samarbejdsformål for organisationerne indbetaler arbejdsgiverne fra 1. marts 2017 et beløb på 15 øre pr. præsteret arbejdstime. Beløbet udgør fra 1. marts 2018 20 øre.

Bidragene svarer til hhv. kr. 247,50 og kr. 330 pr. fuldtidsansat medarbejder pr. år”.

Protokollat om ad hoc arbejdsgrupper

Der indsættes et nyt protokollat om ad hoc arbejdsgrupper med følgende formulering:

”Protokollat om ad hoc arbejdsgrupper

Med henblik på videndeling af forhold, der er relevant for branchen, herunder eksempelvis problemstillinger og muligheder knyttet til omdeling af diverse produkter kan der som en forsøgsordning i overenskomstperioden 2017 – 2020 nedsættes ad hoc udvalg bestående af relevante medarbejdere og tillidsrepræsentanter på den ene side samt relevante repræsentanter for virksomheder, udgivere, kunder mv. på den anden side. Deltagerkredsen afhænger af temaet. Organisationerne kan deltage, hvis parterne måtte ønske det. Udvalg etableres efter aftale mellem parterne og i takt med, at behovet opstår.”    

Protokollat om introduktion af nye medarbejdere

Der indsættes et nyt protokollat om introduktion af nye medarbejdere. Der er enighed om følgende formulering:

”Introduktion af nye medarbejdere.

Til sikring af bedst mulig viden om ret og pligt i arbejdet aftales det:

Der nedsættes et udvalg mellem parterne.

Udvalget har til opgave, at udarbejde et forslag til indholdet mv. i introdagen.

Udvalget består af 2 repræsentanter fra hhv. DMA og 3F København.

Udvalget kan inddrage andre parter i udvalgsarbejdet.

Udvalget forelægger forslaget til introdagen for Kompetencefondens bestyrelse inden 1. marts 2018 for endelige beslutning. Parterne kan afvige fristen ved enighed.

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om indhold mv. inden ovennævnte dato, har lønmodtagerrepræsentanterne mulighed for at afholde indtil 4 møder med betaling fra Kompetencefonden i den resterende overenskomstperiode.

Parterne evaluerer forløbet af introdagene inden udløbet af overenskomstperioden, med henblik på evt. tilretning og justering.

Nyansatte medarbejdere tilbydes efter 3 måneders ansættelse og inden 9 måneders ansættelse, deltagelse i 1 introdag. Det aftales, at løngodtgørelsen for deltagelse introdagen betales med 6,17 time, som betales af Kompetencefonden. 

Nærværende aftale kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til en 1. marts, dog tidligst 1. marts 2019.”

DA/LO Udviklingsfonden
I § 15 forhøjes bidraget til DA/LO Udviklingsfonden fra 42 øre til 45 øre pr. arbejdstime med virkning fra den første lønningsperiode efter 1. januar 2018.

Bidraget opkræves som hidtil af et særligt fælles opkrævningskontor i DA.

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til DMA, dma@mediearbejdsgiverne.dk, 33 97 40 00.


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk