Faglig voldgift vedr. Oplysnings- og Samarbejdsfond i budoverenskomsten for hovedstaden

Orientering nr. 24/2017

Løn og arbejdsforhold

1. november 2017

Faglig voldgift vedr. Oplysnings- og Samarbejdsfond i budoverenskomsten for hovedstaden

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 blev der i lighed med situationen på det øvrige arbejdsmarked aftalt en oplysnings- og samarbejdsfond i budoverenskomsten for hovedstaden. En nylig faglig voldgift har udtalt sig om formålsbestemmelsen i denne fond og har forholdt sig til, hvorvidt en række konkrete aktiviteter, arrangeret af 3F København, faldt indenfor formålet.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 blev 3F København og DMA enige om en Oplysnings- og Samarbejdsfond med følgende formålsbestemmelse: ”Oplysning af medarbejdere under overenskomsten om arbejdsmarkeds- og samarbejdsforhold i Danmark”. Organisationerne blev endvidere enige om, at beslutninger i bestyrelsen skulle træffes i enighed. Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 lykkedes det at blive enige om, at udgifterne til fonden i perioden 2017 – 2020 alene skulle stige med 5 øre pr. præsteret arbejdstime og ikke 10 øre pr. præsteret arbejdstime som på det øvrige arbejdsmarked.

Bestyrelsen afholder typisk møder to gange om året, hvor påtænkte arrangementer drøftes. DMA’s repræsentanter i bestyrelsen har krævet, at bestyrelsen præsenteres for en dagsorden for arrangementet, oplyses om antallet af deltagere til hvert arrangement, og at dette antal skal stå mål med de udgifter, der er forbundet med hvert arrangement. Desuden kræves det, at der hos forbundet foreligger en navneliste for hvert arrangement, der vil kunne kontrolleres af revisor eller lignende. På denne baggrund er det hidtil lykkedes at blive enige i bestyrelsen om typen af arrangementer og ikke mindst niveauet for disse.

Ved faglig voldgift af 14. oktober 2017 har fhv. højesteretspræsident Poul Søgaard forholdt sig til tre konkrete arrangementer, som DMA i bestyrelsen i Oplysnings- og Samarbejdsfonden havde afslået at dække udgifterne til. Et af de tre arrangementer var en indkaldelse til møde i 3F København om forslag til budoverenskomsten, som skulle fornys pr. 1. marts 2017. De to øvrige arrangementer var to møder, hvor navnlig medarbejdere fra en specifik medlemsvirksomhed var indkaldt. Denne virksomhed havde i den periode, hvor møderne fandt sted varslet distriktsomlægninger for alle budene i virksomheden, og DMA var således af den opfattelse, at fonden ikke skulle dække udgifter forbundet med arrangementer, der kunne betegnes som sædvanlig fagforeningsvirksomhed.

Fhv. højesteretspræsident Poul Søgaard udtaler indledningsvis følgende om fondens formål:

"Efter opmandens opfattelse kan formålsbeskrivelsen ikke opfattes så snævert, at alene arrangementer med en generel orientering om det danske overenskomstsystem er omfattet. Der må herved tages hensyn til, at den største del af budene under overenskomsten er udlændige, som ikke kan forventes at have kendskab til, hvordan overenskomster forstås og anvendes i praksis, bl.a. i forbindelse med konkrete tvister, hvor de modstående parter er forpligtet til at samarbejde for om muligt at løse tvisterne. Når der i sådanne tilfælde er behov for orientering om behandlingen af konkrete tvister, må dette være omfattet af fondens formål …"

Herefter redegjorde Poul Søgaard for hvert af de tre arrangementer og udtalte i den forbindelse følgende:

"To arrangementer, betegnet som nr. 13 og nr. 18, var afholdt for navnlig medarbejdere på en bestemt virksomhed. Det første af arrangementerne (nr. 13) angik ifølge indkaldelsen varsling af nye distrikter, løn, struktur, røverier, forsikring, erstatning og sikkerhed. Efter opmandens vurdering falder det første af emnerne uden for formålet med fonden, mens flere af de øvrige falder inden for formålet. Det andet arrangement (nr. 18) angik specifikt varslingen af nye omdelerdistrikter, og det falder efter opmandens vurdering uden for formålet med fonden. Det samme gælder klart arrangement nr. 17, som er en indkaldelse fra forbundet til et møde om forslag til budoverenskomsten, som skulle fornys pr. 1. marts 2017 …"

Opmanden henstillede, at udgiften til arrangement nr. 13 blev dækket af fonden, selv om et af emnerne for arrangementet, varsling af nye distrikter, i sig selv faldt uden for formålet med fonden, hvorimod udgifterne til arrangement nr. 17 og 18 ikke dækkes af fonden. Parterne tog tilkendegivelsen til efterretning og accepterede henstillingen om dækning af arrangement nr. 13, men ikke af nr. 17 og 18 …"


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk