Oprettelse af et ligebehandlingsnævn

Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Orientering nr. 22/2008

Løn- og arbejdsforhold

23. maj 2008


Oprettelse af et ligebehandlingsnævn

Lovforslag nr. 41 til lov om ligebehandlingsnævnet som fremsat af Beskæftigelsesministeren den 12. december 2007 er vedtaget. Oprettelsen af ligebehandlingsnævnet vil kunne få betydning for DMAs medlemsvirksomheder i forhold til den kendte danske model.

Den 1. januar 2009 træder lov om ligebehandlingsnævnet i kraft. Loven indebærer, at ligebehandlingsnævnet får kompetence til at træffe afgørelser i sager om forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse i henhold til følgende lovgivning: Lov om lige løn til mænd og kvinder, Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., §§ 2 og 2b i lov om ligestilling af kvinder og mænd, Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger, Lov om børnepasningsorlov, Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., Lov om etniske ligebehandling samt klager om brud på bestemmelser i kollektive overenskomster, der indeholder tilsvarende pligt til ligebehandling, hvis lønmodtageren godtgør, at vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet.

Ligebehandlingsnævnets formand samt næstformænd skal være dommere. De øvrige medlemmer af nævnet udpeges af beskæftigelsesministeren. Medlemmerne skal have bestået juridisk kandidateksamen og have særlig kendskab til ligebehandlingslovene samt kendskab til forholdene på arbejdsmarkedet. Ved behandling af sager om brud på bestemmelser i kollektive overenskomster skal nævnet indhente en udtalelse fra den pågældende organisations parter, inden der træffes afgørelse. DMA vil således blive hørt i sager vedrørende DMAs medlemsvirksomheder.

Klagerne behandles på skriftligt grundlag. Nævnet vil således skulle afvise sager, der involverer eller forudsætter en egentlig bevisførelse, idet nævnet ikke kan foranstalte bevisførelse i form af parts- eller vidneforklaringer.

Ligebehandlingsnævnets kompetence udledes i øvrigt af de pågældende love. Det indebærer, at nævnet vil kunne idømme godtgørelse og i visse tilfælde underkende en afskedigelse.

Ligebehandlingsnævnet får ikke adgang til at tage sager op af egen drift, men forudsætter en egentlig klage. De faglige organisationer kan indgive klage på vegne af et medlem. På den anden side forventer DMA, at de faglige organisationer vil respektere de indgåede overenskomster og de i overenskomsterne skitserede regler om behandling af uoverensstemmelser, herunder faglig voldgift.

DMA forventer således kun, at DMAs medlemsvirksomheder vil blive indklaget for ligebehandlingsnævnet i tilfælde af klager indgivet af uorganiserede eller organiserede medlemmer, men hvor den faglige organisation har valgt ikke at videreføre sagen i det fagretlige regi. Under alle omstændigheder vil DMA også være behjælpelig og føre sagen for medlemsvirksomhederne ved ligebehandlingsnævnet.

DMA vil nøje følge udviklingen og de kommende sager fra ligebehandlingsnævnet og vil såfremt praksis fra nævnet give anledning hertil løbende udarbejde orienteringer herom.


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk