DMA vinder sag om dækningsområdet i budoverenskomst i provinsen

Orientering nr. 18/2018

Løn og arbejdsforhold

18. juni 2018 

DMA vinder sag om dækningsområdet i budoverenskomst i provinsen

Med en kendelse dags dato fra to højesteretsdommere og en fhv. højesteretspræsident er der sat punktum i en sag om dækningsområdet for budoverenskomsten mellem DMA og 3F i provinsen. 3F var blandt andet af den opfattelse, at omdeling af pakker ikke var omfattet af overenskomsten. Dette synspunkt fik 3F ikke medhold i.

I en pressemeddelelse i juli 2015 annoncerede Dansk Avis Omdeling A/S for virksomheden og virksomhedens services med følgende overskrift: ”Erfaren spiller udfordrer pakkemarkedet med nyt koncept”. Pressemeddelelsen faldt 3F for brystet, og fagforbundet sendte et konfliktvarsel til Dansk Avis Omdeling, idet 3F fandt, at arbejdet ikke var dækket af en overenskomst. DMA indklagede på vegne af virksomheden til fællesmøde i DA, og sagen blev senere skriftvekslet i Arbejdsretten, hvor sagen imidlertid blev sat i bero med henvisning til, at en faglig voldgift skulle tage stilling til overenskomstens dækningsområde.

Under sagen nedlagde 3F påstand om, at DMA skulle anerkende, at overenskomsten ikke omfatter distribution af andre end de i bilag L opregnede produkter samt aviser, magasiner, breve og lignende.

Bilag L er en liste, der er udarbejdet af arbejdsgiver i en tidligere sag om dækningsområdet i provinsen, den såkaldte bogpakkesag. Se mere om sagen i Orientering nr. 62/2012. Bilaget, der ikke var udtømmende, redegjorde for de produkter, der gennem tiden havde været omdelt i henhold til overenskomsten. Bilaget omfattede blandt andet: Distriktsblade, reklamer, telefonbøger, gaveartikler, rugbrød (fra biler), avispakker til forhandlere, materiale fra Dansk Tipstjeneste, reklamemateriale og –artikler af alle arter, bogpakker.

Overfor 3Fs påstand påstod DMA frifindelse. DMA gjorde blandt andet gældende, at ordlyden af overenskomstens dækningsområde ”Overenskomsten omfatter bude over 18 år beskæftiget med distribution …” underbyggede frifindelsespåstanden.

De tre opmænd udtaler indledningsvist følgende:

”I modsætning til den tidligere virksomhedsoverenskomst er budoverenskomstens dækningsområde ikke afgrænset ved angivelse af bestemte produkttyper, og opmændene finder, at overenskomstens § 1 efter sin ordlyd og forhistorie må forstås således, at den som udgangspunkt omfatter enhver distribution forestået af medlemmer af Danske Mediers Arbejdsgivere, og at den således gælder, uanset hvilke produkter der distribueres.

Dette udgangspunkt må dog fraviges, hvis der er tale om distribution af produkter, som falder helt uden for, hvad parterne må antages at have forudsat med det udvidede dækningsområde i 1999.”  

Herefter redegør opmændene for de forklaringer, der var fremkommet under sagen i forhold til parternes forståelse af dækningsområdet i 1999. Opmændene henviser tillige til en udtalelse fra den daværende chefforhandler Lis Jacobsen fra Kvindeligt Arbejderforbund fra maj 1999: ”Hele distributionsområdet udvikler sig. I takt med køb over internettet vinder frem, og varerne skal bringes ud, kan man jo bl.a. forestille sig, at nogle bestiller morgenbrød og frisk mælk sammen med morgenavisen. Den udvikling er vi nu på forkant med.”

Opmændene udtaler herefter blandt andet:

”Det kan således lægges til grund, at distribution af varer købt over internettet var forudset i 1999, og at det var forudsat, at et sådant distributionsarbejde var dækket af overenskomsten.

Der er ikke grundlag for en forståelse, hvorefter det kun er distribution af pakker med bøger købt over internettet, der er forudset og forudsat dækket af overenskomsten. Opmændene finder således, at distribution af pakker med andre produkter, der har en størrelse, vægt og format, der gør udbringning ved bude mulig, er omfattet af overenskomsten, når distributionen forestås af medlemmer af Danske Mediers Arbejdsgiverforening, der også distribuerer aviser, magasiner og andre medieprodukter.”

På denne baggrund bliver DMA frifundet for den af 3F nedlagte påstand.

Henvendelse

Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til Pia Rude Truelsen på telefonnummer 33974000 eller e-mail prt@mediearbejdsgiverne.dk.

 


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk