Praktikantaftalen med Dansk Journalistforbund

Orientering nr. 7/2018

Løn og arbejdsforhold

22. marts 2018          

Praktikantaftalen med Dansk Journalistforbund

Resultatet af halvanden års forhandlinger med DJ på den ene side DMA, TV2, TV2 Regionerne og DR på den anden side har betydet en reduktion af lønnen fra 16.904 kroner til 13.500 kroner pr. måned. Håbet er at skabe flere praktikpladser. Praktikanterne kan på den anden side se frem til mindst 1 månedlig læringsdag, mere uddannelse af praktikantvejledere, ret til løn under barsel og ret til at genoptage praktikken efter barsel.

Den nye aftale finder anvendelse for de praktikanter, der starter i praktik 1. august 2018. For praktikanter, der allerede er i et praktikantforløb, gælder den gamle aftale. For praktikanter, der forud for 1. marts 2018 var i et praktikantforløb, men som skifter praktiksted, aftales det mellem praktikanten og praktikstedet, om den nye eller gamle aftale skal finde anvendelse. Aftalen finder som noget nyt endvidere anvendelse for studerende fra DMJX kommunikationsuddannelsen, der indgår aftale om praktikanttjeneste på redaktionerne i det 6. semester.

I den nye aftale indføres to nye begreber, læringsdage og læringsplaner. Læringsdage, som praktikanter har ret til, svarer til gennemsnitlig mindst 1 dag pr. måned og dækker en lang række aktiviteter. For mange virksomheder vil der være tale om velkendte aktiviteter, men listen over indhold, der kan indgå i læringsdagene, er ikke udtømmende. Organisationerne har under forhandlingerne udarbejdet et bilag med konkrete eksempler på indhold til læringsdagene, heraf fremgår f.eks. at de velkendte praktikdage tæller som læringsdage, og at læringsdagene kan samles til f.eks. introduktionsforløb og studieture. Bilaget har følgende ordlyd:

”Bilag A: Eksempler og forslag til indhold af læringsdage – ikke udtømmende liste:

 • Studieture
 • Læse op på teori, f.eks. interviewteknik
 • Reflektere over hvordan en given opgave er blevet løst og drøfte refleksionen med redaktør
 • Deltage i byråds- regions- eller Folketingsmøder, følge en dag i dommervagten og lignende offentlige og relevante møder/processer til forståelse/baggrund
 • Praktikdage jf. overenskomstens bestemmelser herom tæller som læringsdag
 • Systematisk feedback jf. § 6 stk. 5
 • Deltage i konferencer og al anden form for kursusvirksomhed, såvel intern som ekstern samt al anden form for praktisk eller teoretisk kursusdeltagelse
 • Praktikantdage arrangeret af praktikstedet eller flere praktiksteder i fællesskab
 • Arbejdsrapport
 • Virksomhedsbesøg
 • Introdage
 • Følvagter
 • Efterkritik
 • Og lignende hvor der ikke er knyttet et produktionskrav til praktikantens deltagelse”

Læringsplanerne er beskrevet i § 6 i den nye aftale:

”Læringsplan: Dokument, der beskriver personlige udviklingsmål samt dertil knyttede fokusområder for hele eller en del af praktiktiden (…) Praktikstedet udarbejder en personlig læringsplan, som løbende revideres, f.eks. i forbindelse med ændringer i arbejds- og redaktionsområde. Af læringsplanen kan det fremgå, hvilke fokusområder praktikanten skal have for perioden og hvornår eventuelle læringsdage er placeret i perioden. Det anbefales, at læringsplaner udarbejdes/justeres for tre måneders perioder.”   

DJ og DMA vil hurtigst muligt fremkomme med eksempler og inspiration til læringsplaner. Læringsplanerne og arbejdet med disse vil indgå som et element i praktikantvejlederuddannelse, der udbydes i fællesskab af DJ og Danske Medier.

Den nye aftale indebærer således også regler for uddannelse af praktikantvejledere. Det hedder blandt andet i § 4:

”Praktikanten følges af en af praktikstedet udpeget praktikantvejleder, der besidder den nødvendige faglige kompetence. Vejlederen skal gennemføre den af parterne anerkendte uddannelse for praktikantvejleder. Dette bør være sket senest et halvt år efter vejlederens tiltræden. Alternativt til den anerkendte uddannelse kan arbejdspladsen selv tilbyde og gennemføre en uddannelse for praktikvejledere. Denne uddannelse bør have samme indhold og tidsmæssige omfang som den anerkendte uddannelse. (se bilag B)"  

”Bilag B om praktikantvejlederuddannelsen:

Den af parterne anerkendte og i 2016 af DJ og Danske Medier i fællesskab udbudte praktikantvejleder-uddannelse indeholder ved denne aftales indgåelse to adskilte kursusdage – hvor deltagerne får opgaver, som skal afprøves/løses i den mellemliggende periode.

Underviserne har dokumenteret erfaring med undervisning i det emne, de underviser i.

Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og øvelser.

Kurset introducerer en skabelon til en individuel læringsplan, der som udgangspunkt skal udarbejdes/revideres i samarbejde mellem praktikanten og praktikantvejleder eller nærmeste kollega fire gange om året.

I arbejdet med skabelonen kan indgå individuelle faglige mål, planlægning af læringsdage og fokus på udviklingsmål eksempelvis interviewteknik, storytelling, vinkling.

Derudover er der to moduler på uddannelsen:

Modul 1: Feedback, hvor deltagerne bliver trænet i at give feedback på et produkt og personlig feedback (den svære samtale).

Modul 2: Deltagerne bliver introduceret for facetter af coaching lige fra konkrete spørgeteknikker til psykologien og virkemidlerne i effektiv kommunikation.

Ved endt uddannelse får deltagerne et diplom, hvor undervisernes navne og kursets emner er listet op som giver praktikantvejlederen mulighed for at bruge uddannelsen på en eventuelt ny arbejdsplads.”  

DJ og Danske Medier forventer at kunne udbyde det første uddannelsesforløb inden sommerferien med afvikling af modul et i maj-juni og modul to umiddelbart efter sommerferien. Uddannelsen gennemføres over to dage. Praktikantvejledere, som har deltaget i de vejlederkurser, som DJ og Danske Medier har udbudt siden 2016, skal ikke på nyt kursus.

Henvendelse

Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til adm. direktør Thomas Rønnow, seniorkonsulent Christian Kierkegaard og advokat Pia Rude Truelsen på telefonnummer 33974000.


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk