Overenskomstfornyelse 2017 – overenskomsterne med Dansk Journalistforbund

Orientering nr. 9/2017

Løn og arbejdsforhold

20. april 2017

Overenskomstfornyelse 2017 – overenskomsterne med Dansk Journalistforbund

Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsterne kan derfor iværksættes. Gennemgang af de vigtigste ændringer i overenskomsterne med DJ for overenskomstperioden 2017-2020.

Forlig
Alle overenskomsterne med Dansk Journalistforbund blev den 10. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Nedenstående gennemgang fokuserer på Fællesoverenskomsten, omend hovedparten af ændringerne vedrører samtlige overenskomster med DJ. Dette vil være angivet ud for hvert enkelt punkt. I øvrigt henvises til selve forligsprotokollatet, som kan rekvireres ved henvendelse til DMA. For overenskomsterne for Jyllands-Posten og for Berlingske gælder dog helt særlige forhold, og disse overenskomster er derfor ikke berørt i nedenstående gennemgang.

Varighed
Fornyelsen omfatter perioden fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020.

Skalaløn/grundløn
I alle overenskomster forhøjes skalaløn (grundløn i nogle overenskomster) med 275 kr. pr. 1. marts 2017, 275 kr. pr. 1. marts 2018 og 275 kr. pr. 1. marts 2019.
Disse forhøjelser kan ikke modregnes i personlige tillæg.

Genetillæg
Alle genetillægssatser i alle overenskomster forhøjes med 1,6 % pr. 1. marts 2017, 1,6 % pr. 1. marts 2018 og 1,6 % pr. 1. marts 2019. (Dette gælder dog ikke for Jyllands-Posten og Berlingske overenskomsten, jf. særskilt protokollat herom, hvor de der fastsatte genetillæg forhøjes som nedenfor, men kun for 2018 og 2019).

For Fællesoverenskomsten er de nye genetimesatser følgende:

 

1.3.2017

1.3.2018

1.3.2019

Hverdage   kl. 18-19

60,60   kr.

61,55   kr.

62,55   kr.

Hverdage   kl. 19-20

68,20   kr.

69,30   kr.

70,40   kr.

Øvrige   genetider

75,75   kr.

76,95   kr.

78,20   kr.


For øvrige overenskomsters genesatser, spørg DMA.

Lønforhandling
Pr. 1. april 2017, 1. april 2018 og 1. april 2019 afsættes en pulje til forhøjelse af de personlige tillæg beregnet som et gennemsnitligt beløb for hver enkelt virksomhed, multipliceret med antallet af medarbejdere pr. 1. april det enkelte år. I de to første overenskomstår fordeles puljen således, at halvdelen fordeles med ens beløb til alle medarbejdere, mens den anden halvdel fordeles af ledelsen. I det tredje overenskomstår fordeles hele puljen med ens beløb til alle medarbejdere.

Beløbet er udregnet på grundlag af DMA’s lønstatistik pr. oktober 2016 og udgør for 2017 1,2 %, for 2018 1,2 % og for 2019 1,2 % fratrukket værdien af stigning i skalaløn/grundløn og genetillæg. Den samlede regulering udgør dermed 1,2 % i hvert af de tre år. 

Hermed er der gjort endeligt op med lønreguleringen i de tre overenskomstår, dog kan tillidsrepræsentanten i det tredje overenskomstår anmode ledelsen om en drøftelse med henblik på eventuel yderligere regulering for det tredje år. Parterne er enige om, at overenskomsten er en minimallønsoverenskomst, men at ”den lukkede model” undtagelsesvist er til begge parters fordel i overenskomstperioden.  

Praktikantaftalen
Lønsatsen i praktikantaftalen forhøjes ikke pr. 1. marts 2017 og udgør således fortsat:

kr. 16.621.

Forhandlingerne om en fornyelse af praktikantaftalen fortsætter i august 2017 med henblik på en afslutning inden udgangen af september 2017. Efter godkendelse i parternes respektive kompetente forsamlinger kan en ny praktikantaftale træde i kraft i den løbende overenskomstperiode.

Der er enighed om, at disse udeståender ikke påvirker det øvrige forlig.

Pligtig afgangsalder

Der har mellem parterne været drøftelse om den i overenskomsterne og dertilhørende normalkontrakter pligtige afgangsalder. Dansk Journalistforbund er af den opfattelse, at der ikke i henhold til lov om forskelsbehandling foreligger omstændigheder, der kan begrunde en opretholdelse af den pligtige afgangsalder. Der har ikke kunne opnås enighed herom mellem parterne.


Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til DMA, dma@mediearbejdsgiverne.dk, 33 97 40 00.Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk