Vedtagelse af nye og mere vidtgående regler for kønsopdelt lønstatistik

Orientering nr. 7/2015

Løn og arbejdsforhold

12. marts 2015


Vedtagelse af nye og mere vidtgående regler for kønsopdelt lønstatistik

I 2014 blev der vedtaget en lovændring, som medfører, at stort set alle DMA’s medlemsvirksomheder fremadrettet vil være forpligtet til at fremlægge kønsopdelt lønstatistik. Loven medfører endvidere en udvidelse af selve den statistik, der skal fremlægges, samt en øget forpligtelse til at orientere medarbejderne mv.

I 2014 blev der vedtaget en ændring af loven om lige løn til mænd og kvinder. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2015, men gennemføres i to etaper.

1. etape
Allerede med virkning fra den 1. januar 2015 er § 5 b i loven trådt i kraft. Ifølge § 5b har en medarbejder til enhver tid ret til, på anmodning, at få oplysning om hvilken DISCO-kode, eller anden tilsvarende kode, som medarbejderen er registreret under af arbejdsgiveren i forbindelse med indberetning af lønoplysninger.

Det er derfor særdeles vigtigt at få opdateret DISCO-koder i lønsystemet, så de er korrekte, herunder i forhold til stillingsændringer, forfremmelser etc.

Korrekt registrering har endvidere en øget betydning i forhold til den udvidede kønopdelte lønstatistik, der i 2016 skal fremlægges for løntallene for 2015, jf. mere herom nedenfor.

2. etape
I henhold til den hidtil gældende lov, er virksomheder med mere end 35 ansatte og 10 medarbejdere af hvert køn inden for samme medarbejdergruppe (DISCO-kode) forpligtede til at fremlægge kønsopdelt lønstatistik for de medarbejdergrupper med mere end 10 af hvert køn i gruppen.

Dette er nu ændret således, at virksomheder med mere end 10 ansatte og 3 af hvert køn i virksomheden er omfattet af pligten til at fremlægge kønsopdelt lønstatistik.

Det betyder, at der for disse virksomheder skal fremlægges en kønsopdelt lønstatistik for alle virksomhedens lønmodtagere, dog således at der kun skal fremlægges lønforskel for de medarbejdergrupper (DISCO-koder) med 3 af hvert køn i gruppen.

Det er endnu ikke helt klart hvad dette præcis indebærer, da vi fortsat afventer en vejledning herom fra Beskæftigelsesministeriet. Når denne foreligger vil Dansk Arbejdsgiverforening tilpasse den kønsopdelte lønstatistik Netstat til den nye lovændring.

Fremlæggelse af kønsopdelt lønstatistik i henhold til den nye lovændring skal første gang fremlægges i 2016 på baggrund af løntal for 2015. DMA vil inden da udsende en mere detaljeret orientering om ændringerne.

Nye skærpede orienteringskrav
Lovændringen medfører endvidere en skærpelse af kravet til orientering af medarbejderne om forpligtelsen til at fremlægge kønsopdelt lønstatistik, samt til drøftelsen af indholdet heraf med medarbejderne.

Nedenfor er et link til lovændringen, hvor kravene til orientering og drøftelse med medarbejderne fremgår i detaljer.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163286

Henvendelse
Eventuelle spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til Katja Holbech Mårtensen, khm@mediearbejdsgiverne.dk, telefon 3397 4259


Materialer til download


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk