Vedtægter for Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Oprettelsesdato 27. oktober 2009

Vedtægter for Danske Mediers Arbejdsgiverforening 2016

Navn, hjemsted og opgaver

§ 1 Foreningens navn er Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

§ 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3 Danske Mediers Arbejdsgiverforening er indmeldt i Dansk Arbejdsgiverforening, og den og dens medlemmer er forpligtet til at respektere Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter og bestemmelser.

§ 4 Danske Mediers Arbejdsgiverforening har til opgave

at varetage medlemmernes fælles interesser i spørgsmål vedrørende forholdet til de af medlemmerne beskæftigede og herunder fastsætte almindelige bestemmelser for forholdet til de hos medlemmerne ansatte,

at forhandle på medlemmernes vegne og afslutte fælles aftaler med de beskæftigedes organisationer,

at bistå medlemmerne ved forhandlinger om lokale og særlige aftaler med de beskæftigedes organisationer,

at repræsentere og bistå medlemmerne i tilfælde af uoverensstemmelser med de hos dem beskæftigede og disses organisationer, samt

at yde medlemmerne understøttelse som følge af arbejdskonflikt, jf. vedtægterne for Danske Mediers Arbejdsgiverforenings faglige hjælpefond.

Medlemmerne

§ 5 Som medlemmer kan optages dagbladsvirksomheder og andre publicistiske medievirksomheder.

Stk. 2. Som medlemmer kan endvidere optages virksomheder, der er ejet helt eller delvist af medlemsvirksomheder nævnt i stk. 1, virksomheder, som hovedsageligt udfører opgaver for medlemsvirksomheder, f.eks. distributionsvirksomheder, samt andre virksomheder med tilknytning til mediebranchen.

Stk. 3. Bestyrelsen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til, om en virksomheds indmeldelsesbegæring kan imødekommes. Afgørelsen kan af den ansøgende virksomhed og/eller bestyrelsen indbringes for generalforsamlingen.

Medlemmernes pligter

§ 6 Som medlem af Danske Mediers Arbejdsgiverforening er medlemmet samtidig omfattet af den arbejdsgiverpolitiske fællesvirksomhed, som DA er udtryk for, og som særligt finder udtryk i DAs vedtægters kapitel 3 og 4, Regler for forhandlinger med lønmodtagerorganisationer, for bilæggelse af faglig strid og for afstemning om mæglingsforslag samt i DAs vedtægters kapitel 4: Regler for erklæring af lockout samt om pligter under strejker og lockouter. Et medlem af Danske Mediers Arbejdsgiverforening er således pligtig til at overholde de regler, som indeholdes i DAs vedtægters kapitel 3 og 4 og er forpligtet af beslutninger, pålæg m.v., der træffes af DA.

Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde de af Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Arbejdsgiverforening indgåede overenskomster om løn- og arbejdsforhold.

Stk. 3. Såfremt der fra de beskæftigedes side over for noget medlem stilles krav, der går ud over de rammer, der er fastsat i gældende overenskomster, skal vedkommende medlem straks underrette Danske Mediers Arbejdsgiverforening herom.

Stk. 4. Medlemmerne er forpligtet til omhyggeligt at besvare henvendelser fra DA og Danske Mediers Arbejdsgiverforening vedrørende statistiske undersøgelser af betydning for arbejdsmarkedet, jf. DAs vedtægters § 12, og Danske Mediers Arbejdsgiverforening har hjemmel til, såfremt et medlem ikke rettidigt har indsendt de nødvendige oplysninger, at pålægge medlemmet en bøde på mindst 200 kr. og højst 0,5 pct. af den af medlemmet i det forudgående kalenderår udbetalte lønsum (arbejderlønsum plus funktionærlønsum).

Konflikter

§ 7 Såfremt et medlem udsættes for arbejdsnedlæggelse, skal vedkommende medlem straks underrette Danske Mediers Arbejdsgiverforening herom.

Stk. 2. Et medlem kan kun deltage i sådanne lockouter, som gyldigt er vedtaget i henhold til Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter.

Stk. 3. I tilfælde af arbejdskonflikter skal medlemmerne støtte hinanden på bedste måde.

Associerede virksomheder

§ 7a Virksomheder, der opfylder betingelserne for medlemskab i henhold til § 5, og som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, kan blive optaget som associeret virksomhed i Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

Stk. 2. Kontingentet for associerede virksomheder svarer til kontingentet for medlemmer.

Stk. 3. Associerede virksomheder har ret til at deltage i foreningens aktiviteter, herunder generalforsamlingen. Associerede virksomheder har taleret men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 3. Associerede virksomheder er ikke berettiget til at modtage konfliktunderstøttelse fra hjælpefonden.

Stk. 4. Såfremt en associeret virksomhed bliver mødt med et krav om at indgå i en kollektiv overenskomst skal den associerede virksomhed straks orientere Danske Mediers Arbejdsgiverforening herom. Såfremt det ikke er i strid med konfliktstøttereglerne kan den associerede virksomhed herefter optages som medlem af foreningen. Alternativt ophører den associerede virksomheds tilknytning til Danske Mediers Arbejdsgiverforening automatisk.  

Stk. 5. Associerede virksomheder er ikke omfattet af nærværende vedtægters § 3 og § 6.

Generalforsamlingen

§ 8 Generalforsamlingen er Danske Mediers Arbejdsgiverforenings højeste myndighed.

§ 9 Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af andet kvartal.

Stk. 2. Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

1)   Valg af dirigent.

2)   Aflæggelse af beretning om Danske Mediers Arbejdsgiverforenings virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling.

3)  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4)  Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemsvirksomhederne.

5)  Fastsættelse af kontingent og hjælpefondsbidrag.

6)  Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7)  Nedsættelse af valgudvalg

8)  Valg af statsautoriseret revisor.

9)  Eventuelt.

Stk. 3. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden udgangen af januar.

Stk. 4. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling udsendes med dagsorden og eventuelle forslag fra medlemmerne og skal være udsendt senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer forberedes af et af generalforsamlingen nedsat valgudvalg på tre medlemmer.

Ved sine indstillinger til generalforsamlingen skal valgudvalget som forudsætning have, at bestyrelsen vælges med passende hensyntagen til medlemsvirksomhedernes størrelse og geografiske placering.

§ 10 Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, så ofte bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når det forlanges enten af mindst 25% af de stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, eller af mindst 10 medlemsvirksomheder.

Stk. 2. Indkaldelsen skal være ledsaget af dagsordenen og skal udsendes med sædvanligt varsel eller, når det drejer sig om overenskomstanliggender, med det varsel forholdene tillader.

§ 11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst en tredjedel af de stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen, er repræsenteret, eventuelt ved fuldmagt, der skal være skriftlig.

Stk. 2. Hvert medlem har et stemmetal, som er lig med antallet af fulde kr. 100.000 udbetalt total lønsum i foregående regnskabsår. Lønsummen opgøres efter bestemmelserne om beregningsgrundlaget for betaling af kontingent til Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der to tredjedel af de afgivne stemmer til vedtagelse af forslag angående ændringer i nærværende vedtægter og udmeldelse af Dansk Arbejdsgiverforening.

Stk. 4. Beslutninger angående lockout kan kun træffes i henhold til de herom til enhver tid gældende bestemmelser i Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter.

Bestyrelsen

§ 12 Bestyrelsen forestår ledelsen af Danske Mediers Arbejdsgiverforenings anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af Danske Mediers Arbejdsgiverforenings virksomhed.

Stk. 2. De afgørelser og aftaler, der træffes af bestyrelsen med hjemmel i Danske Mediers Arbejdsgiverforenings vedtægter eller i en lovlig truffet generalforsamlingsbeslutning, er bindende for samtlige medlemsvirksomheder og skal respekteres af disse.

Stk. 3. Danske Mediers Arbejdsgiverforening kan indgå aftaler om kreditfaciliteter. De opsamlede midler i den faglige hjælpefond kan stilles til sikkerhed herfor.

§ 13 Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer, inkl. formanden, valgt blandt lederne af medlemsvirksomhederne.

Stk. 2. Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 3. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år. Formanden kan genvælges for yderligere én 2-års periode. Den, der én gang har opnået genvalg som formand, kan først på ny vælges som formand 2 år efter, at han er gået af.

Stk. 4. Formandens arbejde honoreres med et vederlag, hvis størrelse fastsættes af den øvrige bestyrelse.

Stk. 5. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Bestyrelsen udpeger af sin midte én eller to næstformænd.

Stk. 8. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesudvalg

§ 14 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, komitéer og nævn, under ét kaldet bestyrelsesudvalg eller blot udvalg.

Stk. 2. Bestyrelsesudvalgene kan bestå af bestyrelsens egne medlemmer og/eller repræsentanter for medlemsvirksomhederne med særlig sagkundskab.

Stk. 3. Bestyrelsesudvalg kan være nedsat som stående udvalg eller ad hoc udvalg.

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger såvel medlemmerne af udvalgene som udvalgsformændene, der - via direktionen - har rapporteringspligt over for bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes kommissorium, kompetence og ansvar i en forretningsorden, der bestemmes for hvert enkelt udvalg.

Stk. 6. Såfremt et udvalg skal være berettiget til at optage forhandling med udenforstående, skal dette udtrykkeligt fremgå af udvalgets kommissorium. Et bestyrelsesudvalg kan dog aldrig indgå forpligtelser, der er bindende for Danske Mediers Arbejdsgiverforening, medmindre det fremgår af kommissoriet.

Tegningsret

§ 15 Bestyrelsens formand eller i dennes forfald næstformanden er sammen med et medlem af direktionen bemyndiget til at underskrive på Danske Mediers Arbejdsgiverforenings vegne med bindende virkning for denne. Formanden kan i forening med direktionen meddele prokura.

Direktionen

§ 16 Direktionen varetager den daglige ledelse af Danske Mediers Arbejdsgiverforening og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Stk. 2. Direktionen ansættes af bestyrelsen, der indgår aftale om løn og øvrige ansættelsesvilkår med direktionen, og fastsætter kompetencen i en forretningsorden.

Kontingent, hjælpefondsbidrag, regnskab og revision

§ 17 Hver medlemsvirksomhed betaler til Danske Mediers Arbejdsgiverforening et årskontingent og til dennes faglige hjælpefond et årsbidrag, der beregnes som procentsatser af den i det foregående kalenderår udbetalte lønsum.

De kontingentpligtige lønsummer, der opgives hvert år inden 1. februar, beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i Dansk Arbejdsgiverforenings vedtægter.

Stk. 2. Er lønsumsoplysningerne trods skriftligt påkrav ikke Danske Mediers Arbejdsgiverforening i hænde inden 1. marts er Danske Mediers Arbejdsgiverforening berettiget til at opkræve kontingent og bidrag på grundlag af en skønsmæssig forhøjelse af senest indberettede lønsum indtil det første kvartal efter at lønsumsoplysninger modtages.

Stk. 3. Efter indstilling fra bestyrelsen træffer generalforsamlingen med simpel majoritet beslutning om størrelsen af de i stk. 1 nævnte satser, samt om størrelsen af et minimumskontingent.

Stk. 4. Årskontingentet til DA, der fastlægges i DAs bestyrelse, udgør en procentdel af den lønsum Danske Mediers Arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder har udbetalt i det foregående kalenderår, jf. stk. 1.

Stk. 5. Årskontingentet og medlemsbidraget forfalder med 1/4 ved hvert kvartals begyndelse og opkræves forud med 1/4 i løbet af hvert kvartals to første måneder. Er beløbet trods skriftligt påkrav ikke indbetalt inden udløbet af kvartalets 2. måned, kan Danske Mediers Arbejdsgiverforening lade medlemmet ifalde en strafrente på 1% af den samlede restance pr. påbegyndt måned.

Stk. 6. Nyoptagne medlemmer betaler årskontingent og bidrag første gang for hele det kalenderkvartal, i hvilket optagelsen finder sted. Drejer det sig om en nystartet virksomhed, beregnes kontingentet og bidraget på grundlag af lønsummen i det første fulde arbejdsår, hvor virksomheden er medlem.

Stk. 7. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 8. Bestyrelsen antager en eller flere statsautoriserede revisorer til at revidere Danske Mediers Arbejdsgiverforenings regnskaber.

Udmeldelse, slettelse og eksklusion

§ 18 Et medlems udtrædelse af Danske Mediers Arbejdsgiverforening uden at indtræde i en anden DA-organisation kan kun ske til en 1. juli, og efter at vedkommende har indsendt skriftlig udmeldelsesbegæring mindst 6 måneder forinden. Udtrædelse kan dog ikke finde sted under en arbejdskonflikt, og et medlem kan heller ikke udtræde af Danske Mediers Arbejdsgiverforening, før der er gået mindst 2 år, efter at medlemmet har fået konfliktunderstøttelse af DA eller Danske Mediers Arbejdsgiverforenings faglige hjælpefond. DAs forretningsudvalg og Danske Mediers Arbejdsgiverforenings bestyrelse kan dispensere fra disse bestemmelser. Hvis der alene er ydet understøttelse fra Danske Mediers Arbejdsgiverforenings faglige hjælpefond, kan Danske Mediers Arbejdsgiverforenings bestyrelse dispensere fra disse bestemmelser.

Stk. 2. Ønsker et medlem at overflytte sit medlemsforhold helt eller delvist til en anden DA-organisation kan dette ske med 6 måneders varsel til et kvartals udgang.

Et medlem har således krav på, at der fra den dag, hvor Danske Mediers Arbejdsgiverforening modtager medlemmets skriftlige overflytningsbegæring og indtil overflytningen, højst må gå 6 måneder samt et eventuelt yderligere antal dage indtil kvartalets udgang.

Har et medlem, som ønsker overflytning, indenfor de seneste 2 år modtaget konfliktunderstøttelse fra Danske Mediers Arbejdsgiverforenings faglige hjælpefond, forlænges det i nr. 1 fastsatte almindelige varsel med indtil 6 måneder i følgende tilfælde:

a. Såfremt medlemmet eller den modtagende organisation ikke godtgør den udbetalte konfliktunderstøttelse, og/eller

b. Såfremt og i det omfang det med rimelig kan antages, at en hurtigere overflytning vil kunne medføre væsentlige skadevirkninger for et forhandlingsforløb, som en eller begge de implicerede DA-organisationer er parter i og/eller

c. Såfremt der i øvrigt måtte foreligge sådanne særlige, konkrete omstændigheder, at overflytning vil kunne få væsentlig, åbenlys og usædvanlig skadevirkning for Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

Stk. 3. Opstår der uenighed om, hvorvidt de i stk. 2, nr. 2 anførte betingelser foreligger, skal der, såfremt en af de implicerede organisationer begærer det, optages drøftelser mellem organisationerne - eventuelt under medvirken af DA. Hvis sådanne drøftelser ender resultatløst, gælder de almindelige regler for tvistløsning mellem DA-organisationer jf. DA’s vedtægter, kapitel 5.

Stk. 4. Tvister vedrørende udmeldelse, slettelse og eksklusion afgøres endeligt i medfør af de i § 20 fastsatte voldgiftsbestemmelser, for så vidt forholdet ikke er reguleret af stk. 3.

Stk. 5. Såfremt en medlemsvirksomhed står i restance med kontingent eller andre pligtige ydelser til Danske Mediers Arbejdsgiverforening for to kvartaler eller derudover, kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem af Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Genoptagelse kan kun ske, hvis restancerne berigtiges.

Stk. 6. En slettet virksomhed kan inden 8 uger indbringe klage over slettelsen for den i § 20 nævnte voldgift. I så fald skal virksomheden stille en af voldgiftsretten fastsat sikkerhed for betalingen af voldgiftsrettens omkostninger.

Stk. 7. Såfremt en virksomhed, der er medlem i medfør af § 5, stk. 2, ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab i henhold til § 5, ophører medlemskabet med udgangen af førstkommende kvartal. Bestyrelsen kan meddele dispensation.

Stk. 8. Eksklusion af et medlem kan på bestyrelsens forslag vedtages såvel på den årlige generalforsamling som på en ekstraordinær generalforsamling. Forslag om eksklusion af et medlem kan kun komme til afstemning, når dagsordenen for generalforsamlingen har indeholdt udtrykkelig meddelelse om, at et sådant forslag vil blive stillet. Til vedtagelse af et forslag om eksklusion kræves samme majoritet som ved vedtægtsændringer, jf. § 11. Det af generalforsamlingen ekskluderede medlem kan inden 8 uger indbringe eksklusionen for den i § 20 nævnte voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig, jf. § 20, stk. 8.

Stk. 9. Det forhold, at en medlemsvirksomhed ekskluderes, er ikke til hinder for, at virksomheden tillige idømmes en bøde, jf. § 21.

§ 19 Tvister, der opstår mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og en eller flere medlemsvirksomheder eller mellem to eller flere medlemmer indbyrdes, i anledning af påståede overtrædelser af Danske Mediers Arbejdsgiverforenings vedtægter, herunder navnlig spørgsmål om tilsidesættelse af bestemmelserne i vedtægternes § 6, forelægges for bestyrelsen. Det samme gælder tvister vedrørende anvendelsen af den faglige hjælpefond.

Stk. 2. Bestyrelsen kan enten selv træffe afgørelse i sagen eller henvise denne til afgørelse ved Danske Mediers Arbejdsgiverforenings voldgift, jf. § 20.

Stk. 3. Såfremt bestyrelsen selv har afgjort sagen, kan afgørelsen inden 1 måned efter, at den er meddelt den indklagede part, af denne ved anbefalet skrivelse til Danske Mediers Arbejdsgiverforening indankes for voldgiftsretten. Afgørelsen kan derimod ikke indbringes for de almindelige domstole. Hvis sagen ikke inden den angivne frist er indbragt for voldgiftsretten, er bestyrelsens afgørelse endelig, og den eventuelt pålagte bøde kan inddrives ad rettens vej.

Voldgift

§ 20 I enhver tvistighed mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og dens medlemmer, som opstår i anledning af påståede overtrædelser af Danske Mediers Arbejdsgiverforenings vedtægter, jf. herunder § 6, skal den endelige afgørelse være unddraget de almindelige domstole og henhøre under voldgift.

Stk. 2. Såfremt bestyrelsen har behandlet en klage fra et eller flere medlemmer mod et andet eller nogle andre medlemmer, men efter behandling af sagen har afvist klagen, kan det eller de klagende medlemmer inden 8 uger efter afvisningen rejse sag for voldgiftsretten direkte mod det eller de medlemmer, som bestyrelsen har frifundet for overtrædelse af medlemspligterne.

Stk. 3. Hver af sagens parter udpeger sin voldgiftsmand, der sammen vælger voldgiftsrettens formand. Såfremt der ikke kan opnås enighed om valget af formand, udpeges formanden af Højesterets præsident.

Stk. 4. Den part, der vil indbringe en sag for voldgiftsretten, skal underrette den anden part herom ved anbefalet brev og herunder meddele, hvilken påstand han agter at nedlægge under sagen, de grunde, hvorpå påstanden støttes, samt hvem han har udpeget som sin voldgiftsmand.

Stk. 5. Inden 14 dage efter modtagelsen af det i foregående stykke nævnte brev skal indklagede ved anbefalet brev meddele klageren sin påstand under sagen, de grunde, hvorpå den støttes, samt hvem han har valgt som sin voldgiftsmand.

Stk. 6. Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmeste regler for sagens behandling.

Stk. 7. I kendelsen, der skal udfærdiges skriftligt, træffer voldgiftsretten selv bestemmelse vedrørende sagens omkostninger og disses betaling, herunder om honoraret til voldgiftsrettens medlemmer.

Stk. 8. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for de almindelige domstole, med mindre dette sker for at tilvejebringe tvangsmidler til kendelsens gennemførelse.

Stk. 9. I øvrigt gælder bestemmelserne i lov om voldgift.

§ 21 I sager om tilsidesættelse af en medlemsvirksomheds pligter kan bestyrelsen og/eller voldgiftsretten pålægge den pågældende virksomhed en bøde fra 1.000 kr. til 500.000 kr.

Stk. 2. Bødens størrelse fastsættes under hensyn til forseelsens art og den pågældende virksomheds størrelse. Bøden tilfalder Danske Mediers Arbejdsgiverforening.

Opløsning

§ 22 Danske Mediers Arbejdsgiverforenings opløsning kan kun ske efter vedtagelse på to med højst 14 dages mellemrum holdte generalforsamlinger, såfremt vedtagelserne er sket med samme majoritet som ved vedtægtsændringer, jf. § 11, stk. 3 på begge generalforsamlinger.

Stk. 2. Samtidig med opløsningen træffes beslutning om anvendelse af Danske Mediers Arbejdsgiverforenings og den faglige hjælpefonds midler. Såfremt det for Danske Mediers Arbejdsgiverforenings opløsning nødvendige stemmetal ikke kan opnås for en bestemt anvendelse af midlerne, skal disse anvendes til fremme af almindelige pressemæssige formål.

Således vedtaget på plenarforsamlingen den 31. oktober 1978 med senere ændringer 4. november 1986, 10. november 1987, 5. november 1996, 10. oktober 2001, 19. juni 2003, 2. november 2004, 8. november 2005, 25. oktober 2006, generalforsamlingen 9. november 2011, den ekstraordinære generalforsamling 31. januar 2012, den ordinære generalforsamling 8. april 2013, den ordinære generalforsamling den 7. maj 2014 og den ordinære generalforsamling 10. maj 2016.


Materialer til download

Læs mere om


Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk