Formandens mundtlige beretning andet halvår 2011

Oprettelsesdato 7. august 2012

Holdt af DMAs formand, Ole Dall, adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør for Skive Folkeblad på generalforsamling 28. februar 2012

Indledning
Tak for ordet. Og tak fordi I er kommet her til generalforsamlingen i Danske Mediers Arbejdsgiverforening.
      
På den ekstraordinære generalforsamling den 31. januar i år besluttede vi, at foreningsåret fremover skal følge kalenderåret. Foreningsåret følger dermed foreningsåret i Danske Medier, hvilket jo er hensigtsmæssigt.

Min beretning burde derfor alene omhandle sidste halvår af 2011. I lyset af de seneste dages begivenheder har jeg dog valgt også at komme ind på de igangværende overenskomstforhandlinger. Men mere derom senere.                                                
Danske Mediers Arbejdsgiverforening organiserer mediehuse, trykkerier og distributører. Det blev understreget i efteråret 2011, hvor DMA’s medlemskreds blev udvidet med 22 distributører. Medlemstilgangen er fortsat i 2012, hvor foreløbig 6 distributører har indmeldt sig.

Et andet nyt medlem i 2011 er Danske Fagmedier, der bl.a. udgiver Licitationen, Jern- og Maskinindustrien og Motormagasinet. Det er et spændende mediehus, som vi vil glæde os til at samarbejde med.

Det er mit håb at tilgangen af nye virksomheder vil fortsætte i 2012. Ikke mindst fordi vi med stiftelsen af Danske Medier får kontakt med en lang række nye virksomheder. Det er mit håb, at disse virksomheder vil finde vej ind til den gode og solide rådgivning om personalespørgsmål, som vi andre er blevet så forvænte med.

Tilgangen af nye medlemmer og en stabilisering i lønsummen hos de hidtidige medlemmer ser i øvrigt ud til at betyde, at kontingentindtægterne i DMA ikke falder i 2012. Det er glædeligt for såvel branchen som for foreningen.

Og nu til overenskomstfornyelsen. Som vi har orienteret om via ledelsesorienteringer har DMA foreløbigt indgået forlig på to områder: Det redaktionelle område og for budene i Hovedstaden. Begge forlig er to-årige.

De redaktionelle overenskomster kom i hus efter 30 timers forhandlinger fra fredag morgen til lørdag eftermiddag. Forud for det afsluttende møde har parterne imidlertid mødtes mindst 16 gange i forskellige konstellationer.

De mange møder er resultatet af en ny forhandlingsstruktur, hvor overenskomsterne bliver drøftet enkeltvis. Det giver mulighed for at komme længere i drøftelserne om de konkrete udfordringer, som den pågældende overenskomst står over for. Det giver mulighed for at prioritere kravene forskelligt på de enkelte overenskomster. Og det giver dermed mulighed for at komme længere ind i forståelsen af hinandens synspunkter.

Forhandlingsdelegationen har udtrykt begejstring for den nye forhandlingsstruktur. Men som altid, når man forsøger noget nyt, er der forhold, der kan forbedres. Blandt andet kan slutforløbet forberedes. Det vil vi arbejde videre med til overenskomstforhandlingerne i 2014.

På trods af de langvarige forhandlinger blev resultatet forholdsvis smalt. Lad mig kort opsummere:

Ÿ-    Lønnen for journalister stiger med 216 kr. pr måned i 2012 og 2013
Ÿ-    Genetillæg stiger med 1,4 pct. begge år
Ÿ-    Praktikantlønnen stiger med 2,25 pct. begge år.

Som noget nyt og meget glædeligt får virksomhederne mulighed for at indgå en aftale med den enkelte medarbejder om, at lønnen også omfatter betaling for arbejde på genetidspunkter. Der skal således ikke afregnes genetillæg, såfremt medarbejderen arbejder inden for de tidspunkter, der ellers ville medføre genetillæg ifølge overenskomsten.

Det er aftalt, at geneafkøbet både kan indgå i selve lønnen eller som en særskilt del heraf. Såfremt lønnen for geneafkøbet fremgår særskilt, skal virksomheden fortsat ikke betale pension af dette beløb.

Det er endvidere aftalt, at de lokale parter kan indgå en lokalaftale om, at Kalundborgkendelsen eller de øvrige efteruddannelsesbestemmelser ikke skal være gældende. Hermed får virksomhederne mulighed for at få indflydelse på relevansen af den efteruddannelse, som medarbejderen søger om. Det er en stor mulighed for virksomheden til at indgå i et konstruktivt samarbejde om medarbejdernes efteruddannelse. Desværre gælder denne bestemmelse foreløbigt kun i den kommende to-års periode.

I mellem tiden vil organisationerne prøve at fastlægge en fælles ramme for efteruddannelsen af medarbejderne i branchen. Det er aftalt, at intet er helligt i det kommende udvalgsarbejde. Parterne skal prøve at tegne et nyt og moderne efteruddannelsessystem. Og denne gang er parterne enige om, at arbejdet skal igangsættes og færdiggøres hurtigst muligt. Det peger fremad mod en løsning, som begge parter kan være tilfredse med.
      
Der er også grund til at glæde sig over, at det er lykkedes os at få fordoblet arbejdstidsnormen på Ritzau og 24timer til henholdsvis 2 og 4 uger. Det er et skridt i den rigtige retning. Og det er et skridt, som vi vil presse på for at videreføre til de øvrige overenskomster, når vi mødes med Journalistforbundet igen i 2014.

Afslutningsvis medfører forliget, at journalisternes forældreorlov kan lægges efter familiens behov. De 12 ugers forældreorlov har hidtil været bundet, så orloven alene kunne placeres mellem uge 14 og 38 efter fødslen. Nu gives orloven fri, så den kan lægges i samtlige 52 uger efter fødslen. Naturligvis stadigvæk med det forbehold, at virksomheden har ret til fuld refusion af barselsdagpengene.

Alt i alt et glimrende og økonomisk ansvarligt forlig. Nævnte jeg, at den samlede omkostning for DMA-området beløber sig til 0,56 pct. i begge år? Journalistforbundet siger, at det er den hidtil laveste lønstigning.

Og nu til budoverenskomsten for Hovedstaden. Også på dette område er det lykkedes at indgå et forlig, der ikke rokker voldsomt ved økonomien. Stigningerne svarer til stigningerne i journalistoverenskomsterne:

Ÿ-    216 kr. i lønstigning pr måned og
Ÿ-    1,4 pct. mere i genetidstillæg

Herudover er der aftalt følgende bestemmelser, der knytter sig til DA-LO området:

Ÿ-    Anciennitetskravet for at opnå ret til sygeløn nedsættes fra 
     1. maj 2013 fra 9 til 6 måneder
-    De 11 ugers forældreorlov kan placeres mere frit indenfor
     52 uger efter fødslen og
     maksimumbeløbet forhøjes med 5 kr til 125 kr. pr. time
-    Pensionsbidragsalderen nedsættes fra 22 år til 20 år
     fra 1. maj 2012

Desuden blev der på tre punkter indgået særlige aftaler til imødegåelse af særskilte problemstillinger indenfor overenskomstens område:
      
Under forudsætning af at det er hensigtsmæssigt for virksomhedens drift får allerede ansatte bude, der ønsker at gå op i tid, fortrinsret til ledige distrikter. Det gælder især bude, der har afgivet konkrete distrikter grundet problemer med sluttiden.

Den store mængde udenlandske bude kan i visse tilfælde give problemer for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i kommunikationen med disse. Derfor har organisationerne givet hinanden tilsagn om at fremme kurser i sprog i regi af Kompetenceudviklingsfonden, og DMA vil foranledige, at overenskomsten kommer til at foreligge i en engelsk udgave.
                                                          
Med henblik på at sikre mest mulig gennemsigtighed om distributørernes eventuelle underdistributører får tillidsrepræsentanter ret til at få udleveret navne, adresser og cvr-numre på underdistributører.

Også i dette tilfælde er der tale om et yderst fornuftigt forlig

Der forhandles fortsat på de øvrige overenskomster – det vil sige Den Grafiske Overenskomst, Funktionæroverenskomste, Fællesoverenskomsten for pakkerierne med videre og Budoverenskomsten for Provinsen.

Vi håber, at også disse overenskomster kommer i hus inden længe.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de personer, der hjælper både i forbindelse med overenskomstforhandlingerne og i hverdagen. Der er mange indblandet – ikke mindst her under overenskomstforhandlingerne – og jeg vil derfor undlade at nævne nogen for ikke at glemme nogen. Blot vil jeg sige, at det er et stort og engageret arbejde, som I alle udfører. Det værdsætter vi og det takker vi jer for. Tak for det.
      
Og tak for ordet.
Materialer til download

Læs mere om

  1. DMA

Danske Mediers ArbejdsgiverforeningSkindergade 71159 København KTelefon 3397 4000Fax 3314 2325E-mail: dma@mediearbejdsgiverne.dk